téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
3752
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2 3 · · · · 37 38
(TO PRISON, CONFINEMENT, ETC)
GAcimiú fir
gu cimithe
A Court order that directs that a person should be sent to prison in accordance with a sentence handed down by the courts, or as a result of some non-compliance with the law
Ordú cúirte a threoraíonn gur chóir duine a chur i bpríosún de réir pianbhreith ó na cúirteanna, nó mar thoradh ar shárú dlí éigin
Warrants of committal sentence of imprisonment
Barántais chimithe —pianbhreith phríosúnachta FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
commitment as punishment
cimiú mar phionós [FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997]
(INSTRUCTION FROM COURT)
GAordú fir
gu ordaithe, iol orduithe
A command, order, decision or direction by the judge or by the court
Éileamh, cinneadh, breith nó treoir de chuid an bhreithimh nó de chuid na cúirte
(a) an order provided for in Order 42 of the Rules of the Superior Courts
(a) ordú dá bhforáiltear in Ordú 42 de Rialacha na nUaschúirteanna FOINSE: I.R. 1980
GAtréig br
abr tréigean, aidbhr tréigthe
To permanently surrender a right.
Ceart a thabhairt suas go buan.
(52) abandoning materials or property of any kind or failing to remove such property or materials at the request of the Minister or an authorised officer;
(52) ábhair nó maoin d'aon chineál a thréigean nó a mhainniú maoin nó ábhair den sórt sin a aistriú ar an Aire nó oifigeach údaraithe á iarraidh sin; FOINSE: I.R. Tacar Samplach 1978
(and being of the opinion that the applicant has *abandoned/*deserted the infant(s))
(agus ós é a tuairim gur thréig an t-iarratasóir an naíon/na naín) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
(of legacies)
GAlaghdú fir
gu laghdaithe, iol laghduithe
No subscriber shall be entitled to any abatement of subscription in respect of any omission or error mentioned in the foregoing paragraph of this Regulation
Ní bheidh rannpháirtí ar bith i dteideal aon laghdú a fháil ar ranníoc toisc gur fágadh aon ní ar lár nó go ndearnadh dearmad ar bith mar luaitear sa mhír roimhe seo den Rialachán seo. FOINSE: I.R. 1980
(of proceedings)
An action, proceeding or matter, shall not become abated by reason of the death or bankruptcy of any of the parties
Ní rachaidh caingean, imeacht ná ábhar ar ceal mar gheall ar bhás nó féimheacht aon pháirtí de na páirtithe FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
ENabide v
urramaigh br in úsáid/in use
abr urramú, aidbhr urramaithe
To act in accordance with rules, wishes or commands
Gníomhaigh de réir rialacha, mianta nó orduithe
the person has agreed to abide by any such standard
gur chomhaontaigh an duine cloí le haon chaighdeán den sórt sin FOINSE: Acht Uimh. 23 de 2010
must abide by the principles laid down out in the first subparagraph of Article 14
na prionsabail dá dtagraítear sa chéad fhomhír d'Airteagal 14(2) a urramú FOINSE: Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (2010)
An offence with which a person is charged for being absent without permission
Cion a chuirtear i leith duine go raibh sé as láthair gan chead
SECTION 14.—Absence without leave
ROINN 14.-Bheith as láthair gan chead. FOINSE: I.R. 1980
GAneamhláithrí fir4
gu neamhláithrí, iol neamhláithrithe
(4) This rule does not apply to a person arrested under section 251 of the Defence Act, 1954 , on suspicion of being a deserter or an absentee without leave from the Defence Forces.
(4) Ní bhaineann an riail seo le duine a ghabhfar faoi alt 251 den Acht Cosanta, 1954, ar amhras gur tréigtheoir nó neamhláithrí gan chead ó Óglaigh na hÉireann é nó í. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
GAlánrogha bain4
gu lánrogha, iol lánroghanna
Extensive power afforded to a person who is obliged to decide on the best way to handle any given situation
Cumhacht fhorleathan a thugtar do dhuine ar gá dó cinneadh a dhéanamh faoin dóigh is fearr le gníomhú i gcás áirithe ar bith
in its absolute discretion directs that such a pension shall be so payable, and in case the Board gives a direction under this paragraph it may,
dá lánrogha féin, go mbeidh pinsean den sórt sin iníoctha - amhlaidh, agus i gcás ina dtabharfaidh an Bord ordú faoin mír seo FOINSE: I.R. 1980
as the Board may in its absolute discretion think proper
mar is cuí leis an mBord dá rogha féin i leith gach codáin den sórt sin, FOINSE: I.R. 1981
The privilege that members of parliament have which exonerates them from any legal action should they say something defamatory about someone while speaking in the houses of parliament
An díolúine ó aon chaingean dlí atá bronnta ar Theachtaí Parlaiminte i gcás go ndéarfaidís rud éigin clúmhillteach faoi dhuine éigin le linn dóibh a bheith ag labhairt i dTithe na Parlaiminte
It shall be a defence to a defamation action for the defendant to prove that the statement in respect of which the action was brought would, if it had been made immediately before the commencement of this section, have been considered under the law in force immediately before such commencement as having been made on an occasion of absolute privilege
Is cosaint é ar chaingean clúmhillte don chosantóir a chruthú, maidir leis an ráiteas ar ina leith a tionscnaíodh an chaingean, dá ndéanfaí é díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, go measfaí faoin dlí a bhí i bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme sin gur ráiteas é rinneadh ar ócáid pribhléide iomláine FOINSE: Acht Uimh. 31 de 2009
(somebody who assists a criminal)
GAcúlpháirtí fir4
gu cúlpháirtí, iol cúlpháirtithe
(duine a chabhraíonn le coirpeach)
a person aiding another to commit a criminal act
duine a chuidíonn le duine eile gníomh coiriúil a dhéanamh
( f ) murder, attempt to murder, conspiracy to murder or piracy, including an accessory before or after the fact.
(f)dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú nó píoráideacht, lena n-áirítear cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(bank, convenience)
GAgaraíocht bain3
gu garaíochta
garacht bain3 in úsáid/in use
gu garaíocht
A loan that does not bind a borrower to compensate the lender
Iasacht nach gceanglaíonn ar an iasachtaí an t-iasachtóir a chúiteamh
By credit agreement in writing dated day of 19 , and made between the Plaintiff of the one part and the *(first-named) Defendant of the other part, the Plaintiff granted to the *(first-named) Defendant a credit in the form of specify (a) a deferred payment (b) a cash loan (c) other financial accommodation to the amount of £ repayable as follows:?
Le comhaontú creidmheasa i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile, dheonaigh an Gearánaí don Chosantóir *(céadainmnithe) creidmheas i bhfoirm sonraigh (a) íocaíocht iarchurtha (b) iasacht airgid (c) garacht airgeadais eile go feadh méid £ ab iníoctha mar a leanas:? FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(grant or give)
GAtabhair br
abr tabhairt, aidbhr tugtha
To award as appropriate
Bronnadh de réir mar is cuí
(2) With regard to its official communications, the Centre shall be accorded by each Contracting State treatment not less favourable than that accorded to other international organisations.
(2) Maidir lena chumarsáidí oifigiúla, tabharfaidh gach Stát Conarthach cóir don Lárionad nach lú fabhar ná an chóir a thugtar d'eagraíochtaí idirnáisiúnta eile.
Where a rule of an occupational benefit scheme does not comply with the principle of equal treatment it shall, to the extent that it does not so comply, be rendered null and void by the provisions of this Part and the more favourable treatment accorded by it to persons of the one sex shall be accorded by it to persons of the other sex
Más rud é nach gcomhlíonann riail i scéim sochair ceirde an prionsabal um dhéileáil chomhionann beidh sí, sa mhéid nach gcomhlíonann sí an prionsabal sin, curtha ar neamhní le forálacha na Coda seo, agus an déileáil níos fabhraí a thugtar inti do dhaoine de ghnéas amháin, tabharfar inti í do dhaoine den ghnéas eile FOINSE: Acht Uimh. 25 de 1990
tar br faoi réim in úsáid/in use
'be otherwise granted on the best terms that can reasonably be obtained and accord with good commercial practice'
'deonófar é thairis sin ar na téarmaí is fearr is féidir a fháil le réasún agus atá de réir dea-chleachtais tráchtála' FOINSE: Acht Uimh. 27 de 2009
...for the stimulation of agricultural development in the less-favoured farming areas of the Western Region which is set out in the Fifth Schedule of the Regulations and which accords with the definitions in Directive No. 75/272/E.E.C...
... chun forbairt talmhaíochta a spreagadh i limistéir feirmeoireachta nach bhfuil bail ar fónamh orthu i Réigiún an Iarthair ar réigiún é atá leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin agus a thagann faoi réim na sainmhínithe i dTreoir Uimh. 75/272/CEE... FOINSE: I.R. 1981
PART IV—Fees payable in the Accountant's Office
CUID IV- Na táillí is iníoctha in Oifig an Chuntasóra FOINSE: I.R. 1980
...shall take the evidence of the accounting party upon debts or claims, ...
...an fhianaise a thógáil ó pháirtí tabhartha na gcuntas faoi fhiacha nó éilimh... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
cúisigh br
abr cúiseamh, aidbhr cúisithe
To charge someone with committing a crime
A rá faoi dhuine go ndearna sé/sí coir
(2) A summons issued by an office of the District Court and to which rule 2 (1) of this Order relates shall also notify such person that he or she will be accused of that offence at a sitting of the District Court to be specified in the summons
2) Cuirfidh toghairm a eiseoidh oifig den Chúirt Dúiche agus lena mbaineann riail 2 (1) den Ordú seo in iúl don duine sin freisin go gcúiseofar é nó í sa chion sin ag suí den Chúirt Dúiche a bheidh le sonrú sa toghairm. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# charge · cúisigh · déan cúiseamh
A person charged with a criminal offence; the defendant in a criminal case
Duine ar dúradh go foirmiúil faoi/fúithi go ndearna sé/sí coir; an cosantóir i gcás coiriúil
IT IS ORDERED that the trial of the aforesaid the accused be transferred to the Present/Next Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit
ORDAÍTEAR go ndéanfar triail an chúisí sin a dúradh a aistriú go dtí an Suí Láithreach/an Chéad Suí Eile den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath. FOINSE: I.R. 323-337 de 1981
In a prosecution for an offence under subsection (2) consisting of a contravention of section 35(6), it shall be presumed, until the contrary is shown, that the accused person was served with the fixed charge notice in accordance with section 35(1)(b) to which the offence relates.
In ionchúiseamh i leith ciona faoi fho-alt (2), arb é atá ann sárú ar alt 35(6), toimhdeofar, go dtí go suífear a mhalairt, gur seirbheáladh an fógra muirir sheasta lena mbaineann an cion ar an duine cúisithe de réir alt 35(1)(b) FOINSE: Acht Uimh. 25 de 2010
(formal declaration, recognition, or assent)
GAadmháil bain3
gu admhála, iol admhálacha
(dearbhú, aithint nó aontú atá foirmiúil)
Admitting the truth.
An fhírinne a rá.
(1) Together with the notice of intention to defend, a defendant may lodge in court a sum of money which he or she alleges is sufficient to satisfy the plaintiff's claim, whether with or without an acknowledgement of liability, and thereupon shall notify the plaintiff or solicitor for the plaintiff of such lodgment.
(1) Mar aon leis an bhfógra go bhfuil ar intinn cosaint a dhéanamh, féadfaidh cosantóir suim airgid a thaisceadh sa chúirt a líomhnóidh sé nó sí gur leor í chun éileamh an ghearánaí a shásamh, cibé acu i dteannta admhála dliteanais nó dá héagmais é, agus air sin tabharfaidh sé nó sí fógra don ghearánaí nó don aturnae thar ceann an ghearánaí faoin taisceadh sin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
No such affidavit, declaration, acknowledgment or recognizance shall be used in evidence in the absence of this certificate unless the Judge is otherwise satisfied that the same was read over to, and appeared to be understood by the deponent.
Ní úsáidfear aon mhionnscríbhinn, dearbhú, admháil nó cúirtbhanna den sórt sin i bhfianaise d'éagmais an deimhnithe sin mura deimhin leis an mBreitheamh ar shlí eile gur léadh an céanna don teisteoir, agus gur dhealraigh sé gur thuig sé é. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAfaigh br
abr fáil, aidbhr faighte
The rights and obligations which individuals have already acquired shall remain.
Mairfidh na cearta agus na hoibleagáidí atá faighte cheana féin ag daoine aonair.
The acquisition of originating status shall be considered as interrupted.
Measfar fáil stádas tionscnaimh a bheith briste.
ENact s
(legislation)
GAacht fir3
gu achta, iol achtanna
bring the matter to a conclusion and make a final decision in accordance with the Act
cuir clabhsúr ar an obair agus déan cinneadh deiridh de réir an Achta
Proceedings by the owner of a chattel against the hirer thereof under a hire-purchase agreement, for the recovery or return of the same, shall, for the purpose of the measurement or taxation of the costs, be deemed to be an action in contract in which the amount sued for is the amount of the instalments due and unpaid under the agreement at the date of commencement of the proceedings.
I gcás imeachtaí ag úinéir airnéise, i gcoinne fhruilitheoir na hairnéise sin faoi chomhaontú fruilcheannaigh, chun an airnéis a aisghabháil nó chun go ndéanfaí í a thabhairt ar ais, measfar, chun na costais a thomhas nó a fhómhas, gur caingean i gconradh atá sna himeachtaí sin inarb ionann an tsuim a ndéantar an t-agra ina leith agus méid na dtráthchodanna a bhí dlite agus neamhíoctha faoin gcomhaontú ar dháta tosaithe na n-imeachtaí. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The number of volumes of pure alcohol in 100 volumes of a beverage
An líon toirteanna alcóil íon atá in 100 toirt de dheoch
“actual alcoholic strength by volume” means the number of volumes of pure alcohol contained at a temperature of 20°C in 100 volumes of the product at that temperature
ciallaíonn "an neart alcólach iarbhír de réir toirte" an líon toirteanna alcóil íon atá, ag teocht 20°C, i 100 toirt den táirge ag an teocht sin. FOINSE: I.R. 1981
The number of years given to a particular employment, and parts thereof, that are taken into account in the case of a claim for redundancy or other such payment
Líon na mblianta, agus codanna de bhlianta, atá caite ag duine i bhfostaíocht áirithe, agus a chuirtear san áireamh i gcás éileamh iomarcaíochta, nó íocaíocht den chineál sin
where A is the number of days, in the said period of three years, during which the original salary was payable, B is the salary which the person would have had on his last day of his actual reckonable service if the salary had not been changed, C is the number of days, in the said period of three years, in respect of each of which the changed salary was payable, and D is the salary on the last day of the person's actual reckonable service:
i gcás arb ionann A agus líon na laethanta, sa tréimhse sin trí bliana, a raibh an tuarastal bunaidh iníoctha lena linn, B agus an tuarastal a bheadh ag an duine ar an lá deireanach dá sheirbhís ináirithe iarbhír dá mba rud é nar athraíodh an tuarastal, C agus líon na laethanta, sa tréimhse sin trí bliana, a raibh an tuarastal athraithe i leith gach ceann díobh iníoctha agus D agus tuarastal an duine ar an lá deireanach dá sheirbhís ináirithe iarbhír: FOINSE: I.R. 1980
The actual number of years given to a particular employment, and parts thereof, that are taken into account in the case of a claim for pension payment or other such payment. Notional years are sometimes added to actual service in order to boost a pension payment
Líon iarbhír na mblianta atá caite ag duine i bhfostaíocht áirithe, agus a chuirtear san áireamh i gcás éileamh íocaíochta pinsin, nó íocaíocht den chineál sin. Cuirtear blianta barúlacha, uaireanta, leis an tseirbhís iarbhír agus íocaíocht pinsin á áireamh
T x P x actuarial factor where T = actual service to date of early retirement.
T x P x an mhír achtúireachta agus T = seirbhís iarbhír go dáta luathscoir FOINSE: I.R. 1981
that … such period … as the said Council think fit … shall, for the purposes of the Act of 1898, be reckonable as actual service under the said indentures of apprenticeship
go mbeidh pé tréimhse … is oiriúnach leis an gComhairle sin … ináirithe chun críocha Achta 1898 mar sheirbhís iarbhír faoi na dintiúirí príntíseachta sin FOINSE: Acht Uimh. 18 de 1954
The temporary transfer of something, usually a licence, until such time as a permanent transfer can be arranged
Rud, ceadúnas go hiondúil, a thabhairt do dhuine go dtí gur féidir socrú a dhéanamh é a thabhairt go buan
NOTICE OF APPLICATION FOR AD-INTERIM TRANSFER OF A LICENCE TO PERSON OTHER THAN THE OWNER
FÓGRA UM IARRATAS AR AISTRIÚ AD-INTERIM AR CHEADÚNAS CHUIG DUINE SEACHAS AN tÚINÉIR FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
An extra agreement which amends or clarifies an international treaty or convention.
Comhaontú sa bhreis a leasaíonn nó a shoiléiríonn conradh nó coinbhinsiún.
The Amending Protocol to the Additional Protocol to the Eurocontrol Convention sanctions the adoption by the Eurocontrol organisation of a system of internal taxation on staff remuneration similar to that operated by the EEC Commission.
Leis an bPrótacal Leasaitheach a ghabhann leis an bPrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Eurocontrol ceadaítear d'eagraíocht Eurocontrol córas cánach inmheánaí ar luach saothair foirne cosúil leis an gcóras sin a oibríonn Coimisiún CEE a ghlacadh. FOINSE: I.R. 1980
(to Court, etc.)
GAaitheasc fir1
gu aithisc, ai aithisc, gi aitheasc
(os comhair cúirte, etc.)
An oral presentation before the court regarding the legal issue in question.
Cur i láthair ó bhéal os comhair na cúirte maidir leis an tsaincheist dlí atá á plé.
Mode of address
Modh aithisc FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
To show evidence as proof.
Fianaise a thabhairt mar chruthúnas.
...the result of any test, examination or analysis of, or any report on, a sample taken pursuant to this Regulation shall not be adduced unless before the proceedings were instituted one of the parts into which the sample was divided...
...ní dhéanfar toradh aon tástála, scrúdaithe, anailíse, nó aon tuairisc ar shampla a tógadh de bhun an Rialacháin seo a thabhairt ar aird mura rud é, sular tionscnaíodh na himeachtaí go ndearnadh cuid amháin de na codanna inar roinneadh an sampla... FOINSE: I.R. 1981
Upon the hearing of such application no party shall have the right to adduce any evidence otherwise than by affidavit
Le linn an t-iarratas sin a bheith á éisteacht ní bheidh de cheart ag páirtí ar bith aon fhianaise a thabhairt ar aird ar shlí seachas le mionnscríbhinn FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
To produce or cite evidence in support of an argument
Fianaise a sholáthar nó a lua mar thaca le hargóint
Where one of the parties has adduced evidence of the actuarial value of a benefit by Affidavit as provided for herein and the other party intends to adduce similar or contra oral evidence, notice of such intention shall be served by the disputing party upon all other parties at least 10 days in advance of the hearing.
I gcás ina mbeidh ceann de na páirtithe tar éis fianaise i dtaobh luacha achtúirigh sochair a thabhairt ar aird trí Mhionnscríbhinn dá bhforáiltear sa riail seo agus go mbeidh ar intinn ag an bpáirtí eile fianaise béil dá samhail nó frithfhianaise béil a thabhairt ar aird, déanfaidh an páirtí díospóideach fógra á rá go bhfuil sin ar intinn aige nó aici a sheirbheáil ar gach páirtí eile 10 lá ar a laghad roimh an éisteacht. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# tender · forthairg · tairg
GAleordhóthanacht bain3
gu leordhóthanachta
The ability to satisfy, legally or reasonably, a requirement
Bheith in ann ceanglas a shásamh go dleathach nó go réasúnta
The adequacy of information obtained for the purposes of section 9 (3) (b) of the Act.
Dóthanacht an eolais a fhaightear chun críocha alt 9 (3) (b) den Acht.
A building sharing a common boundary with another
Foirgneamh a roinneann teorainn le foirgneamh eile
*(the *owner *occupier of the adjoining premises,)
*(*úinéir *áititheoir an áitribh thadhlaigh,) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
on the adjournment of the debate
ar chur na díospóireachta ar athló
on the adjournment of the Assembly
ar dhul ar athló don Tionól
on the adjournment of the case
ar chur an cháis ar atráth
on the adjournment of the debate
ar chur na díospóireachta ar athló
on the adjournment of the Assembly
ar dhul ar athló don Tionól
on the adjournment of the case
ar chur an cháis ar atráth
(THE ACT OF ADJOURNING)
Adjournment of proceedings by mortgagee or lessor for possession or sale of shared home
Atráthú imeachtaí ag morgáistí nó ag léasóir chun seilbh a fháil ar áras comhroinnte nó chun é a dhíol
Where a court makes an order under subsection (1), the adjournment shall be for such period as the court thinks fit
I gcás ina ndéanann cúirt ordú faoi fho-alt (1), is atráth ar feadh cibé tréimhse a mheasfaidh an chúirt is cuí an t-atráth (Acht Uimh. 1 de 2010)
The period of time during which proceedings of the court has been deferred
An tréimhse ar lena linn atá imeachtaí na cúirte curtha siar
and any adjournment thereof until his/her presence at the trial is no longer required.
agus ar aon atráth a cheapfar di go dtí nach dteastóidh a thuilleadh é/í a bheith i láthair ag an triail. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(PRONOUNCE OR DECREE BY JUDICIAL SENTENCE)
GAbreithnigh br
abr breithniú, aidbhr breithnithe
( b ) the subscriber is adjudged bankrupt or becomes insolvent or makes any composition or arrangement with or assignment for the benefit of his creditors,
(b) go mbreithneofar rannpháirtí ina fhéimheach, nó go dtiocfaidh sé chun bheith dócmhainneach nó go ndéanfaidh sé aon dlúthshocraíocht nó comhshocraíocht lena chreidiúnaithe nó aon tsannadh ar mhaithe leo, sócmhainní, nó FOINSE: I.R. 1980
AND WHEREAS I DO NOW, at the said sitting and acting solely in execution of my duties as such Judge, hereby adjudge that the said person for that contempt be committed to prison for the period of .............. days,
AGUS DE BHRÍ GO nDÉANAIMSE ANOIS, ag an suí sin agus ag gníomhú dom i bhfeidhmiú mo dhualgas mar Bhreitheamh den sórt sin agus ina bhfeidhmiú sin amháin, leis seo a bhreithniú go gcimeofar an duine sin chun príosúin go ceann tréimhse ...................... lá mar gheall ar an díspeagadh sin, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
GAbreithnigh br
abr breithniú, aidbhr breithnithe
To hear and settle by judicial procedure
Cás a éisteacht agus a shocrú trí nós imeachta breithiúnach
...and in such advertisement the time for adjudicating on claims shall be stated
...agus luafar san fhógrán sin an tráth chun éilimh a bhreithniú. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
...*(until the application for a maintenance order is adjudicated upon),...
...*(go dtí go ndéanfaidh an Chúirt breithniú ar an iarratas ar *... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Detention of boat and persons pending adjudication of proceedings
Bád agus daoine a choinneáil go dtí go ndéanfar breithniú ar imeachtaí FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
On every order for annulment of adjudication
Ar gach ordú chun breithniú a neamhniú FOINSE: I.R. 1980
(result)
GAbreithiúnas fir1
gu breithiúnais, ai breithiúnais, gi breithiúnas
breith bain2
gu breithe, iol breitheanna
(an toradh)
» 1 2 3 · · · · 37 38