téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
1156
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2 3 · · · · 11 12
A closure period of 20 years applied to records before their release to the general public. Usually refers to an official/government context.
Tréimhse dhúnta 20 bliain a chuirtear i bhfeidhm ar thaifid sula gcuirtear ar fáil don phobal iad. Is iondúil go mbaineann sé le comhthéacs oifigiúil/rialtais
A closure period of 30 years applied to records before their release to the general public. Usually refers to an official/government context.
Tréimhse dhúnta 30 bliain a chuirtear i bhfeidhm ar thaifid sula gcuirtear ar fáil don phobal iad. Is iondúil go mbaineann sé le comhthéacs oifigiúil/rialtais.
GArochtain bain3
gu rochtana
The ability to make use of material from a fonds or collection, subject to rules and conditions.
An cumas chun úsáid a bhaint as ábhar ó chnuasach aon fhoinse nó ó bhailiúchán, faoi réir rialacha agus coinníollacha.
Within an archival description, this provides information about anything that might affect the availability or usability of the materials being described. This will include details of any restrictions on access imposed by the donor or the repository, or any legal restrictions.
Tugtar an t-eolas seo laistigh de thuairisc cartlainne agus is é atá i gceist leis aon fhachtóir a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do na hábhair a bhfuil tuairisc á dhéanamh orthu a bheith ar fáil nó ar a n-inúsáidteacht. San áireamh leis sin, beidh sonraí maidir le haon srian ar rochtain atá leagtha síos ag an deontóir nó ag an taisclann, nó aon srian dlíthiúil.
Information relating to whether material is open, partially open or closed to access.
Eolas maidir leis an ábhar a bheith oscailte, oscailte i bpáirt nó gan rochtain a bheith air.
GAforshealbhú fir (próiseas)
gu forshealbhaithe
forshealbhúchán fir1 (toradh)
gu forshealbhúcháin, ai forshealbhúcháin, gi forshealbhúchán
sealbhú fir dímholta/superseded (próiseas)
gu sealbhaithe
sealbhúchán fir1 dímholta/superseded (toradh)
gu sealbhúcháin, ai sealbhúcháin, gi sealbhúchán
GAforshealbhú fir (próiseas)
gu forshealbhaithe
forshealbhúchán fir1 (toradh)
gu forshealbhúcháin, ai forshealbhúcháin, gi forshealbhúchán
sealbhú fir dímholta/superseded (próiseas)
gu sealbhaithe
sealbhúchán fir1 dímholta/superseded (toradh)
gu sealbhúcháin, ai sealbhúcháin, gi sealbhúchán
a database in which accessions are recorded according to a unique identifying number, usually in chronological order by date of receipt, and giving the source and other identifying information for each accession
bunachar sonraí ina dtaifeadtar sealbhúcháin de réir uimhir uathúil sainaitheantais, agus an fhaisnéis sin in ord croineolaíoch de ghnáth de réir an dáta a fuarthas, agus ar faisnéis í ina luaitear an fhoinse óna bhfuarthas an sealbhúchán mar aon le faisnéis sainaitheantais eile a bhaineann le gach sealbhúchán ar leith
The unique number or code assigned to permanently identify an accession
An uimhir uathúil nó an cód uathúil a shanntar chun forshealbhúchán a shainaithint go buan.
A form or log that summarises the terms and conditions of a deposit of records at an institution.
Foirm nó logleabhar ina ndéantar achoimre ar na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le taifid a thaisceadh le hinstitiúid.
A document in which accessions are recorded according to a unique identifying number, usually in chronological order by date of receipt, and giving the source and other identifying information for each accession.
Doiciméad ina dtaifeadtar sealbhúcháin de réir uimhir uathúil sainaitheantais, agus an fhaisnéis sin in ord croineolaíoch de ghnáth de réir an dáta a fuarthas, agus ar faisnéis í ina luaitear an fhoinse óna bhfuarthas an sealbhúchán mar aon le faisnéis sainaitheantais eile a bhaineann le gach sealbhúchán ar leith.
GAbreisiúchán fir1
gu breisiúcháin, ai breisiúcháin, gi breisiúchán
A second or subsequent accession to an existing Fonds. Materials added to an existing collection; an accretion.
Dara sealbhúchán nó sealbhúchán iardain a chuirtear ag gabháil le fonds / bailiúchán atá ann cheana féin.
GAcruinneas fir1
gu cruinnis
beachtas fir1 dímholta/superseded
gu beachtais
unless they have reasonable doubt as to the accuracy of the information
mura bhfuil amhras réasúnta orthu maidir le cruinneas na faisnéise
GAsealbhú fir (próiseas)
gu sealbhaithe
sealbhúchán fir1 (toradh)
gu sealbhúcháin, ai sealbhúcháin, gi sealbhúchán
The process of acquiring records from any source by deposit, donation, or purchase, or the body of records so acquired.
An próiseas faoina nglactar seilbh ar thaifid ó fhoinse ar bith trí thaisceadh, bronnadh nó ceannachán, nó an cnuasach taifead a nglactar seilbh air ar an gcaoi sin.
GAsealbhú fir (próiseas)
gu sealbhaithe
sealbhúchán fir1 (toradh)
gu sealbhúcháin, ai sealbhúcháin, gi sealbhúchán
The process of acquiring records from any source by deposit, donation, or purchase, or the body of records so acquired.
An próiseas faoina nglactar seilbh ar thaifid ó fhoinse ar bith trí thaisceadh, bronnadh nó ceannachán, nó an cnuasach taifead a nglactar seilbh air ar an gcaoi sin.
The structure, functions and procedures of the organisational environment in which records were created.
Struchtúr, feidhmeanna agus nósanna imeachta na timpeallachta eagrúcháin inar cruthaíodh na taifid.
The usefulness of records or archives for the conduct of current and/or future administrative business.
Úsáideacht taifead nó ábhar cartlainne i ndáil le gnó riaracháin reatha a sheoladh agus/nó gnó riaracháin a sheoladh amach anseo.
An analogue document that is treated and managed as a record.
Doiciméad analógach a chaitear leis agus a bhainistítear mar thaifead.
Any system handling analogue data or objects, as opposed to a digital system
Aon chóras a láimhseálann sonraí nó nithe analógacha, seachas córas digiteach.
GAmeasúnú fir
gu measúnaithe, iol measúnuithe
The process of identifying records of archival and evidential value.
An próiseas faoina n-aithnítear taifid a bhfuil luach cartlainne agus fianaiseach ag baint leo.
The process of organising materials with respect to their provenance and original order, to protect their context and to achieve physical or intellectual control over the materials.
An próiseas a bhaineann le taifead nó bailiúchán taifead a anailísiú agus a eagrú agus le mionsonraí faoi na gnéithe foirmiúla díobh a thaifeadadh, is é sin, gnéithe amhail cruthaitheoir, teideal, dátaí, méid agus inneachar, d’fhonn sainaithint agus bainistiú an tsaothair a éascú agus d’fhonn tuiscint ar an saothar a éascú.
The organisation and sequence of items within a Fonds / collection.
An t-eagar agus an seicheamh atá curtha ar mhíreanna laistigh de Fonds / bailiúchán.
The process of analysing, organising, and recording details about the formal elements of a record or collection of records, such as creator, title, dates, extent, and contents, to facilitate the work's identification, management, and understanding.
An próiseas a bhaineann le taifead nó bailiúchán taifead a anailísiú agus a eagrú agus le mionsonraí faoi na gnéithe foirmiúla díobh a thaifeadadh, is é sin, gnéithe amhail cruthaitheoir, teideal, dátaí, méid agus inneachar, d’fhonn sainaithint agus bainistiú an tsaothair a éascú agus d’fhonn tuiscint ar an saothar a éascú.
The product of such a process
Toradh a leithéid de phróiseas.
GAcartlann bain2
gu cartlainne, ai cartlanna, gi cartlann
aircív bain2
gu aircíve, iol aircíví
Computers, Computer Science single file containing one or (usually) more separate files plus information to allow them to be extracted (separated) by a suitable program
Ríomhairí, Ríomheolaíocht comhad amháin ina mbíonn comhad nó comhaid ar leith maille leis an bhfaisnéis atá riachtanach chun go bhféadfadh clár oiriúnach iad a dheighilt óna chéile
GAcartlannaí fir4
gu cartlannaí, iol cartlannaithe
An individual responsible for appraising, acquiring, arranging, describing, preserving, and providing access to records of enduring value, according to the principles of provenance, original order, and collective control to protect the materials’ authenticity and context.
Duine ar a bhfuil freagracht i ndáil le taifid lena ngabhann luach marthanach a mheas, a fháil, a chur in eagar, a thuairisciú agus a bhuanchoimeád, agus i ndáil le rochtain a thabhairt orthu, de réir na bprionsabal a bhaineann le stair úinéireachta, le hord bunaidh agus le rialú ar bhailiúchán iomlán d’fhonn barántúlacht agus comhthéacs na nábhar a chosaint.
GAeagar fir1
gu eagair
the process of organising records with respect to their provenance and original order, to protect their context and to achieve physical or intellectual control over the materials
an próiseas a bhaineann le taifid a eagrú a mhéid a bhaineann lenastair úinéireachta agus ina n-ord bunaidh, d’fhonn a gcomhthéacs a chosaint agus d’fhonn rialú fisiciúil nó intleachtúil a bhaint amach i ndáil leis na hábhair
A record that is what it purports to be and that is free from tampering or corruption.
Taifead ar léir ina leith gurb ionann é agus an méid a airbheartaítear ina leith agus go bhfuil sé saor ó chrioscaíl nó ó éilliú.
GAbarántúlacht bain3
gu barántúlachta
The quality of a record that is what it purports to be and that is free from tampering or corruption.
Cáilíocht taifid a léiríonn gurb ionann an taifead agus an méid a airbheartaítear ina leith agus go bhfuil sé saor ó chrioscaíl nó ó éilliú.
The process of establishing the preferred form of a heading, such as proper name or subject, for use in a catalogue, and ensuring that all catalogue records use such headings.
An próiseas a bhaineann leis an bhfoirm is fearr le haghaidh ceannteidil atá le húsáid i gcatalóg, amhail ainm dílis nó ábhar, agus á chinntiú go n-úsáidtear na ceannteidil sin i ngach catalóg.
An entry in an authority file that contains information about the preferred form of a name or subject heading.
Iontráil i gcomhad údaráis a bhfuil eolas ann faoin bhfoirm inmhianaithe d’ainm nó teideal ábhair.
» 1 2 3 · · · · 11 12