téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
582
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2 3 4 5 6
(INSTRUCTION FROM COURT)
GAordú fir
gu ordaithe, iol orduithe
A command, order, decision or direction by the judge or by the court
Éileamh, cinneadh, breith nó treoir de chuid an bhreithimh nó de chuid na cúirte
(a) an order provided for in Order 42 of the Rules of the Superior Courts
(a) ordú dá bhforáiltear in Ordú 42 de Rialacha na nUaschúirteanna FOINSE: I.R. 1980
ENabide v
urramaigh br in úsáid/in use
abr urramú, aidbhr urramaithe
To act in accordance with rules, wishes or commands
Gníomhaigh de réir rialacha, mianta nó orduithe
the person has agreed to abide by any such standard
gur chomhaontaigh an duine cloí le haon chaighdeán den sórt sin FOINSE: Acht Uimh. 23 de 2010
must abide by the principles laid down out in the first subparagraph of Article 14
na prionsabail dá dtagraítear sa chéad fhomhír d'Airteagal 14(2) a urramú FOINSE: Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (2010)
GAneamhláithrí fir4
gu neamhláithrí, iol neamhláithrithe
(4) This rule does not apply to a person arrested under section 251 of the Defence Act, 1954 , on suspicion of being a deserter or an absentee without leave from the Defence Forces.
(4) Ní bhaineann an riail seo le duine a ghabhfar faoi alt 251 den Acht Cosanta, 1954, ar amhras gur tréigtheoir nó neamhláithrí gan chead ó Óglaigh na hÉireann é nó í. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(somebody who assists a criminal)
GAcúlpháirtí fir4
gu cúlpháirtí, iol cúlpháirtithe
(duine a chabhraíonn le coirpeach)
a person aiding another to commit a criminal act
duine a chuidíonn le duine eile gníomh coiriúil a dhéanamh
( f ) murder, attempt to murder, conspiracy to murder or piracy, including an accessory before or after the fact.
(f)dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú nó píoráideacht, lena n-áirítear cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(bank, convenience)
GAgaraíocht bain3
gu garaíochta
garacht bain3 in úsáid/in use
gu garaíocht
A loan that does not bind a borrower to compensate the lender
Iasacht nach gceanglaíonn ar an iasachtaí an t-iasachtóir a chúiteamh
By credit agreement in writing dated day of 19 , and made between the Plaintiff of the one part and the *(first-named) Defendant of the other part, the Plaintiff granted to the *(first-named) Defendant a credit in the form of specify (a) a deferred payment (b) a cash loan (c) other financial accommodation to the amount of £ repayable as follows:?
Le comhaontú creidmheasa i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile, dheonaigh an Gearánaí don Chosantóir *(céadainmnithe) creidmheas i bhfoirm sonraigh (a) íocaíocht iarchurtha (b) iasacht airgid (c) garacht airgeadais eile go feadh méid £ ab iníoctha mar a leanas:? FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(grant or give)
GAtabhair br
abr tabhairt, aidbhr tugtha
To award as appropriate
Bronnadh de réir mar is cuí
(2) With regard to its official communications, the Centre shall be accorded by each Contracting State treatment not less favourable than that accorded to other international organisations.
(2) Maidir lena chumarsáidí oifigiúla, tabharfaidh gach Stát Conarthach cóir don Lárionad nach lú fabhar ná an chóir a thugtar d'eagraíochtaí idirnáisiúnta eile.
Where a rule of an occupational benefit scheme does not comply with the principle of equal treatment it shall, to the extent that it does not so comply, be rendered null and void by the provisions of this Part and the more favourable treatment accorded by it to persons of the one sex shall be accorded by it to persons of the other sex
Más rud é nach gcomhlíonann riail i scéim sochair ceirde an prionsabal um dhéileáil chomhionann beidh sí, sa mhéid nach gcomhlíonann sí an prionsabal sin, curtha ar neamhní le forálacha na Coda seo, agus an déileáil níos fabhraí a thugtar inti do dhaoine de ghnéas amháin, tabharfar inti í do dhaoine den ghnéas eile FOINSE: Acht Uimh. 25 de 1990
tar br faoi réim in úsáid/in use
'be otherwise granted on the best terms that can reasonably be obtained and accord with good commercial practice'
'deonófar é thairis sin ar na téarmaí is fearr is féidir a fháil le réasún agus atá de réir dea-chleachtais tráchtála' FOINSE: Acht Uimh. 27 de 2009
...for the stimulation of agricultural development in the less-favoured farming areas of the Western Region which is set out in the Fifth Schedule of the Regulations and which accords with the definitions in Directive No. 75/272/E.E.C...
... chun forbairt talmhaíochta a spreagadh i limistéir feirmeoireachta nach bhfuil bail ar fónamh orthu i Réigiún an Iarthair ar réigiún é atá leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin agus a thagann faoi réim na sainmhínithe i dTreoir Uimh. 75/272/CEE... FOINSE: I.R. 1981
A person charged with a criminal offence; the defendant in a criminal case
Duine ar dúradh go foirmiúil faoi/fúithi go ndearna sé/sí coir; an cosantóir i gcás coiriúil
IT IS ORDERED that the trial of the aforesaid the accused be transferred to the Present/Next Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit
ORDAÍTEAR go ndéanfar triail an chúisí sin a dúradh a aistriú go dtí an Suí Láithreach/an Chéad Suí Eile den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath. FOINSE: I.R. 323-337 de 1981
In a prosecution for an offence under subsection (2) consisting of a contravention of section 35(6), it shall be presumed, until the contrary is shown, that the accused person was served with the fixed charge notice in accordance with section 35(1)(b) to which the offence relates.
In ionchúiseamh i leith ciona faoi fho-alt (2), arb é atá ann sárú ar alt 35(6), toimhdeofar, go dtí go suífear a mhalairt, gur seirbheáladh an fógra muirir sheasta lena mbaineann an cion ar an duine cúisithe de réir alt 35(1)(b) FOINSE: Acht Uimh. 25 de 2010
(formal declaration, recognition, or assent)
GAadmháil bain3
gu admhála, iol admhálacha
(dearbhú, aithint nó aontú atá foirmiúil)
Admitting the truth.
An fhírinne a rá.
(1) Together with the notice of intention to defend, a defendant may lodge in court a sum of money which he or she alleges is sufficient to satisfy the plaintiff's claim, whether with or without an acknowledgement of liability, and thereupon shall notify the plaintiff or solicitor for the plaintiff of such lodgment.
(1) Mar aon leis an bhfógra go bhfuil ar intinn cosaint a dhéanamh, féadfaidh cosantóir suim airgid a thaisceadh sa chúirt a líomhnóidh sé nó sí gur leor í chun éileamh an ghearánaí a shásamh, cibé acu i dteannta admhála dliteanais nó dá héagmais é, agus air sin tabharfaidh sé nó sí fógra don ghearánaí nó don aturnae thar ceann an ghearánaí faoin taisceadh sin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
No such affidavit, declaration, acknowledgment or recognizance shall be used in evidence in the absence of this certificate unless the Judge is otherwise satisfied that the same was read over to, and appeared to be understood by the deponent.
Ní úsáidfear aon mhionnscríbhinn, dearbhú, admháil nó cúirtbhanna den sórt sin i bhfianaise d'éagmais an deimhnithe sin mura deimhin leis an mBreitheamh ar shlí eile gur léadh an céanna don teisteoir, agus gur dhealraigh sé gur thuig sé é. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAleordhóthanacht bain3
gu leordhóthanachta
The ability to satisfy, legally or reasonably, a requirement
Bheith in ann ceanglas a shásamh go dleathach nó go réasúnta
The adequacy of information obtained for the purposes of section 9 (3) (b) of the Act.
Dóthanacht an eolais a fhaightear chun críocha alt 9 (3) (b) den Acht.
(CONFIRM AS VALID)
GAdaingnigh br
abr daingniú, aidbhr daingnithe
To declare a judgment to be true and valid
Dearbhaigh go bhfuil breithiúnas fíor agus bailí
THE COURT HEREBY ORDERS that the said objection be affirmed AND REFUSES TO ALLOW such licence to be issued, on the following grounds:
ORDAÍONN AN CHÚIRT LEIS SEO an agóid sin a dhaingniú AGUS DIÚLTAÍONN SÍ A CHEADÚ an ceadúnas sin a eisiúint, ar na forais seo a leanas: FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
GAcomhaontú fir
gu comhaontaithe, iol comhaontuithe
DECREE (in proceedings by an assignee to recover goods solely or together with any other claim under a Hire-Purchase/Consumer-Hire Agreement)
FORAITHNE (in imeachtaí ag sannaí chun earraí a aisghabháil agus chuige sin amháin nó mar aon le haon éileamh eile faoi Chomhaontú Fruilcheannaigh/Fruilithe ag Tomhaltóir) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Where a subscriber terminates his agreement, and does not take telex service under a new agreement
I gcás go scoireann rannpháirtí a chomhaontú agus nach dtógann sé seirbhís telex faoi chomhaontú nua, . FOINSE: I.R. 1980
ENallot v
GAleithroinn br
abr leithroinnt, aidbhr leithroinnte
Le sampla a bhaineann le scaireanna a thabhairt, féach ‘The provisions of the articles of Anglo Irish Bank authorising its directors to issue and allot shares are to be taken not to have had effect during the period beginning on 15 January 2009 and ending at the commencement of this Act
Measfar nach raibh éifeacht le forálacha airteagail an Bhainc Angla-Éireannaigh lena n-údaraítear dá stiúrthóirí scaireanna a eisiúint agus a leithroinnt le linn na tréimhse dar tosach an 15 Eanáir 2009 agus dar críoch tosach feidhme an Achta seo (Acht Uimh. 1 de 2009)
friend of the court. Counsel who assists the court by putting arguments in support of an interest that might not be adequately represented by the parties to the proceedings or by arguing on behalf of a party who is otherwise unrepresented.
GAneamhniú fir
gu neamhnithe
A legal declaration that previous judicial proceedings and/or their judgements are no longer valid or enforceable
Ráiteas dlíthiúil nach bhfuil imeachtaí breithiúnacha a tharla roimhe sin agus/nó a mbreithiúnais bailí ná infheidhmithe a thuilleadh
ull details of the marriage/divorce/annulment/legal separation in respect of which the declaration is sought including the date and place of such marriage/divorce/annulment/legal separation ...
mionsonraí iomlána faoin bpósadh/faoin gcolscaradh/faoin neamhniú/faoin idirscaradh dlíthiúil a mbeidh an dearbhú á lorg ina leith, lena n-áirítear dáta agus ionad an phósta/an cholscartha/an neamhnithe/an idirscartha dhlíthiúil sin ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(relevance)
GAfeidhm bain2
gu feidhme, iol feidhmeanna
(ábharthacht)
the application of the law to
feidhm an dlí i ndáil le
to have general application
feidhm ghinearálta a bheith ag
The purpose of these Regulations, which come into operation on 19th November, 1978 is to give legal effect to Council Directive 75/726/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning fruit juices and certain similar products.
Is é cuspóir na Rialachán seo, a thiocfaidh i ngníomh an 19 Samhain, 1978, éifeacht dhlíthiúil a thabhairt do Threoir 75/726/CEE ón gComhairle maidir le comhfhogasú dlíthe na mBallstát maidir le súnna torthaí agus táirgí áirithe dá samhail. FOINSE: I.R. Tacar Samplach 1978
Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Treoir 67/548/CEE an 27 Meitheamh 1967 ón gComhairle maidir le comhfhogasú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le rangú, pacáistiú agus lipéadú substaintí contúirteacha [Acht Uimh. 13 de 2008]
(for contempt, etc)
GAastaigh br
abr astú, aidbhr astaithe
Debts owing by a firm carrying on business within the jurisdiction may be attached under Order 38
Féadfar fiacha atá dlite de ghnólacht a bhfuil gnó á sheoladh aige laistigh den dlínse a astú faoi Ordú 38 FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAfianú fir
gu fianaithe, iol fianuithe
For administering an Oath or receiving a Declaration or Affirmation, with or without attestation of signature ...
As duine a chur faoi Mhionn nó as Dearbhú nó Dearbhasc a ghlacadh, mar aon le fianú ar shíniú nó ina éagmais FOINSE: I.R. 1980
ENaver v
GAdeimhneasc br
abr deimhneasc, aidbhr deimhneasctha
The Applicant avers that he is not in collusion with the said C.D. or the said E.F.
Deimhneascann an tIarratasóir nach bhfuil sé i gclaonpháirteachas leis an C.D. sin ná leis an E.F. sin FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAdeimhneasc fir1
gu deimhnisc
The aforementioned Affidavit shall contain an averment setting out the date upon which it is alleged the relevant notice was served upon the appellant
Beidh sa Mhionnscríbhinn réamhluaite deimhneasc ina leagfar amach an dáta ar a líomhnófar gur seirbheáladh an fógra iomchuí ar an achomharcóir FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAbáillcheantar fir1
gu báillcheantair, ai báillcheantair, gi báillcheantar
...you are further authorised and required to take in execution the goods of the said Defendant within your bailiwick to satisfy the aforesaid sums...
...ceanglaítear oraibh thairis sin earraí an Chosantóra sin in bhur mbáillcheantar a thógáil i bhforghníomhú chun na suimeanna réamhráite a ghlanadh, ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
ENbar s
(in court)
GAbarra fir4
gu barra, iol barraí
Paragraph 4 of the Second Schedule to the Solicitors' Act, 1954 (No. 36 of 1954) fixes the term to be served under indentures of apprenticeship at three years for a person who, having been called to the bar, has, before becoming bound, procured himself to be disbarred.
Socraítear le mír 4 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Aturnaetha, 1954 (Uimh. 36 de 1954) gur trí bliana an téarma a bheidh le cur isteach faoi dhintiúirí printíseachta ag duine a glaodh chun an bharra agus a bheidh, sula rachaidh sé faoi cheangal dintiúirí, tar éis a chur faoi deara é féin a dhíbharrú. FOINSE: I.R. 1981
ENbar v
(ban, prevent a legal manoeuvre)
GAurchoisc br
abr urchosc, aidbhr urchoiscthe
...and may bar the claim of such third person,...
...agus féadfaidh sé éileamh an tríú duine sin a urchosc,... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAabhcóide fir4
gu abhcóide, iol abhcóidí
He worked as a barrister in many human rights cases.
D'oibrigh sé mar abhcóide i gcuid maith cásanna cearta daonna .
(account setting out the charges incurred by a solicitor)
An itemised list detailing all the charges payable by a client to his/her solicitor, including fees, outlays and expenses
Liosta miondealaithe a léiríonn na costais uile a ghearrfaidh aturnae ar a chliant/cliant, lena n-áirítear táillí, eisíocaíochtaí agus speansais
There shall be included in every Bill of Costs which contains a claim in respect of value added tax, the registered number allocated by the Revenue Commissioners to the person to whom such value added tax is payable,...
Beidh ar áireamh i ngach Bille Costas ina mbeidh éileamh i leith cánach breisluacha an uimhir chláraithe a bheidh leithroinnte ag na Coimisinéirí Ioncaim ar an duine ar leis is iníoctha an cháin bhreisluacha sin, ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
On carrying in objections to the allowance or disallowance of any item or items in a bill of costs
Ar agóidí a thabhairt isteach in aghaidh aon mhír nó míreanna i mbille costas a cheadú nó a dhícheadú
ENbind v
so for the purpose of determining whether he/she should be bound by recognisance to comply with the said witness order;
chun a chinneadh ar cheart ceangal cúirtbhanna a chur air/uirthi déanamh de réir an ordaithe finné sin; FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
When such person is arrested he or she shall, if not brought forthwith before the court before which he or she is bound by the said recognisance to appear, ...
Nuair a ghabhfar an duine sin, mura dtabharfar láithreach é nó í os comhair na cúirte ar ceanglaíodh air nó uirthi leis an gcúirtbhanna sin láithriú os a comhair, ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
... the supplier shall be bound by the award of the arbitrator in the arbitration.
...beidh an ceadúnaí agus an soláthróir faoi cheangal ag dámhachtain an eadránaí san eadrán. FOINSE: I.R. 1981
The Judge may, if the special circumstances of the case require it, upon an application by motion for the purpose, direct a certificate to be discharged or varied at any time after the same has become binding on the parties.
Más gá sin in imthosca speisialta an cháis, féadfaidh an Breitheamh, ar iarratas le foriarratas chun na críche sin, a ordú deimhniú a urscaoileadh nó a athrú tráth ar bith tar éis é a theacht chun bheith ina cheangal ar na páirtithe. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAcumas fir1
gu cumais
inniúlacht bain3 in úsáid/in use
gu inniúlachta, iol inniúlachtaí
The capacity in the eyes of the law of an individual or an organisation to undertake certain tasks
An ábaltacht de réir an dlí atá ag duine nó ag grúpa tabhairt faoi thascanna áirithe
the capability, competence or qualifications of the employee for performing work of the kind which he was employed by the employer to do
cumas, inniúlacht nó cáilíochtaí an fhostaí chun obair a dhéanamh den chineál ar fhostaigh an fostóir é lena dhéanamh [Acht Uimh. 10 de 1977]
contribute to identifying the Member States’ military capability objectives
rannchuidiú le cuspóirí na mBallstát i ndáil le cumais mhíleata a shainaithint [Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach (2010]
that such person... was incapable of exercising effective control of such vehicle
nach raibh an duine sin... inniúil ar an bhfeithicil sin a rialú go héifeachtach
ENcause s
GAcúis bain2
gu cúise, ai cúiseanna, gi cúiseanna
... (state whether the Defendant admits or denies liability in respect of such claims or causes of action)
...(luaigh cé acu atá dliteanas i leith na n-éileamh sin nó na gcúiseanna caingne sin á admháil nó á shéanadh ag an gCosantóir). FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Notice of trial may be given in any cause or matter by the plaintiff or other party in the position of the plaintiff.
Féadfaidh an gearánaí nó an páirtí eile i bpáirt an ghearánaí fógra trialach a thabhairt in aon chúis nó ábhar. FOINSE: I.R. 1980
(ii) pursuant to section 33 (5) (a) of the Act against the deferring of a decision by the issuing authority to issue a certificate of competency
(ii) de bhun alt 33 (5) (a) den Acht i gcoinne an t-údarás eisiúna do chur cinneadh siar maidir le deimhniú inniúlachta a eisiúint, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
*(against the deferring by the Respondent of a decision under subsection (4) of section 34 of the above Act pending the production of a certificate of competency)
*(i gcoinne an Freagróir do chur cinneadh siar, faoi fho-alt (4) d’alt 34 den Acht thuas, go dtí go dtabharfar deimhniú infheidhmeachta ar aird) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
GAdlísheomra fir4
gu dlísheomra, ai dlísheomraí
This fee shall not be charged for a copy of an order made by a Judge in Chambers pursuant to section 36 of the Succession Act, 1965 when the copy is bespoken by the intending grantee or his solicitor.
Ní mhuirearófar an táille seo ar chóip d'ordú a rinne Breitheamh i nDlísheomra de bhun alt 36 den Acht Comharbais, 1965, nuair is é an té atá le bheith ina dheontaí nó a aturnae a chuirfidh ar ordú í. FOINSE: I.R. 1981
Such evidence may, at the discretion of the Judge, be taken in chambers.
féadfar, de réir mar is rogha leis an mBreitheamh, fianaise den sórt sin a thógáil i ndlísheomraí. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(law)
GAcuaird bain3
gu cuarda, iol cuarda
(b) This rule shall apply to all Circuits other than the Dublin Circuit.
(b) Bainfidh an riail seo le gach Cuaird seachas Cuaird Bhaile Átha Cliath. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
'the word "circuit" means a circuit of the Circuit Court'
'ciallaíonn an focal “cuaird” cuaird den Chúirt Chuarda' [Acht Uimh. 20 de 1947]
The Civil Bill shall in such case be renewed by being stamped with the date of the day, month and year of such renewal; such stamp to be provided and kept for that purpose in the appropriate Circuit Court Office and to be impressed upon the Civil Bill by the proper officer...
Sa chás sin déanfar an Bille Sibhialta a athnuachan trína stampáil leis an dáta is lá, mí agus bliain don athnuachan sin; déanfar an stampa sin a sholáthar agus a choinneáil chun na críche sin san Oifig Cúirte Cuarda chuí agus múnlóidh an t-oifigeach cuí é ar an mBille Sibhialta, ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(xv) For injunction to Sheriff to put a purchaser into possession in the case of a County Registrar assigned to the Circuit Court offices for the counties of Dublin and Cork;
(xv) ar urghaire do Shirriam chun ceannaitheoir a chur i seilbh i gcás Cláraitheora Contae a bheidh sannta do na hoifigí Cúirte Cuarda do chontaetha Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí; I.R. Uimh 510 de 2001
Save as hereinafter provided, there shall not be any joint or collusive action (whether directly or indirectly or by way of agreement or understanding or otherwise) between two or more persons, each of them being a supplier, a wholesaler or a retailer, which has or is likely to have the effect of ensuring that goods will be resold or offered for resale.
Ach amháin mar a fhoráiltear anseo ina dhiaidh seo, ní cead do bheirt nó níos mó ar soláthróir, mórdhíoltóir nó miondíoltóir gach duine ach aon ghníomh comhpháirteach nó claonpháirteach a dhéanamh (cibé acu go díreach nó go neamh-dhíreach ná trí chomhaontú, comhthuiscint ná ar shlí eile) arb é a éifeacht nó ar dóigh gurb é a éifeacht, a chinntiú go FOINSE: I.R. 1981
Absence from prison on compassionate, etc., grounds
Asláithreacht ó phríosún ar fhoras atruach, etc. (Acht Uimh. 10 de 2007)
GAinniúlacht bain3
gu inniúlachta, iol inniúlachtaí
The possession of adequate levels of knowledge and material skills including skills of a communicative and technical nature
Leibhéil leordhóthanacha eolais agus scileanna ábharacha lena n-áirítear scileanna cumarsáide agus teicniúla
GAtoiligh br
abr toiliú, aidbhr toilithe
To give permission to allow something to happen
Cead a thabhairt ionas go dtarlóidh rud éigin
(a) The mother consents in writing to the appointment of the father as guardian
(a) i gcás ina dtabharfaidh an mháthair a toiliú i scríbhinn leis an athair a cheapadh ina chaomhnóir, [FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001]
A defendant, not being represented by solicitor or counsel, who consents to a decree being made against him or her shall sign a consent ...
Déanfaidh cosantóir, nach mbeidh aturnae nó abhcóide ag feidhmiú dó nó di, a thoileoidh le foraithne a dhéanamh ina choinne nó ina coinne, toiliú a shíniú ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
GAcomhdhlúthaigh br
abr comhdhlúthú, aidbhr comhdhlúite
tabhair br le chéile in úsáid/in use
( a ) to consolidate the Telephone Regulations, 1959, and all subsequent amendments thereto
(a) na Rialacháin Telefóin 1959 agus gach leasú orthu a chomhdhlúthú FOINSE: I.R. 1980
( a ) Consolidate the Telegraph (Inland Written Telegram) Regulations, 1920, and all subsequent amendments thereto;
(a) Na Rialacháin (Telegram Scríofa Intíre), 1920 agus gach leasú díobh ina dhiaidh sin, a thabhairt le chéile. FOINSE: I.R. 1980
The new series of bonds is consolidated with those already operative for the period 1 January, 1980 to 31 December, 1980
Comhdhlúitear an tsraith nua bannaí leis na sraitheanna a bheidh i bhfeidhm don tréimhse 1 Eanáir, 1980 go 31 Nollaig, 1980. FOINSE: I.R. 1981
(POLITICS, FOR EXAMPLE UNIVERSITY CONSTITUENCY)
This Order may be cited as the Seanad Electoral (Charges of Returning Officers in University Constituencies) Order, 1981
An tOrdú um Thoghcháin an tSeanaid (Táillí Ceann Comhairimh i dToghdais na nOllscoileanna), 1981, is teideal don Ordú seo
Whenever at a Seanad general election a person is elected as a member of Seanad Eireann for two university constituencies
Pé uair a déanfar in olltoghachán Seanaid, duine do thogha mar chomhalta do Sheanad Éireann do dhá thoghdas ollscoile [Acht Uimh. 30 de 1937]
(interpretation)
GAconstruáil bain3
gu construála, iol construálacha
forléiriú fir
gu forléirithe, iol forléirithe
léamh fir1
gu léimh, iol léamha
ciall bain2
gu céille, ai cialla, gi ciall
puts a construction on something
cuireann léamh ar rud
You cannot put that construction on my statement.
Ní féidir leat an chonstruáil sin a chur ar mo ráiteas.
Ní féidir leat an chiall sin a bhaint as mo ráiteas.
» 1 2 3 4 5 6