téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
74
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
Ciallóidh “Príomh-Chúirt Choiriúil” an breitheamh den Ard-Chúirt dá gceapfar mar dhualgas gníomhú mar Phríomh-Chúirt Choiriúil de thurus na huaire' (Acht Uimh. 10 de 1924).
'"Central Criminal Court” (“Príomh-Chúirt Choiriúil”) shall mean the judge of the High Court, to whom is assigned the duty of acting as such Court for the time being'
Aonad speisialaithe ar cuid de Bhrainse Coireachta agus Slándála an Gharda Síochána é
A specialized unit which is part of the Crime and Security Branch of An Garda Síochána
(c) measfar gur ceantar an Príomh-Aonad Bleachtaireachta agus an tAonad Speisialta Bleachtaireachta le chéile
( c ) the Central Detective Unit and the Special Detective Unit shall together be deemed to be a district
GAathchuir br
abr athchur, aidbhr athchurtha
(RETURN PRISONER TO CUSTODY)
cúisí a athchuireadh chun dúiche eile FOINSE; I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
accused remanded to another district
i gcás ina n-athchuirfear duine chun a thrialach ag armchúirt de bhun na Caibidle seo (Acht Uimh. 24 de 2007)
where a person is remanded for trial by court-martial pursuant to this Chapter
GAbannaigh br
abr bannú, aidbhr bannaithe
ENbail v
Más rud é nach ndéanfar an cúirtbhanna a chomhlánú láithreach, féadfaidh an Breitheamh a dheimhniú ar an mbarántas cimithe go dtoilíonn sé nó sí an duine sin a bhannú, agus méid na mbannaí is gá a lua. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Where the recognisance is not perfected forthwith the Judge may certify on the committal warrant a consent to such person being bailed, stating the amount of bail required.
barántas binse chun duine a ghabháil a mhainnigh láithriú i gcomhlíonadh téarmaí cúirtbhanna, nó FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
a bench warrant for the arrest of a person who has failed to appear in compliance with the terms of a recognisance, or
Cuidiú, spreagadh nó tacaíocht a thabhairt do dhuine le coir a dhéanamh
To help, encourage or assist someone to commit a crime
Duine ar bith a allmhaireoidh beacha nó a thabharfaidh faoina n-allmhairiú contrártha don Ordú seo nó a chabhróidh nó a neartóidh le beacha a allmhairiú contrártha don Ordú seo beidh sé ciontach i gcion agus dlífear ar é a chiontú ann go hachomair, fíneáil nach mó ná céad punt a chur air. FOINSE: I.R. 1980
Any person who imports or attempts to import bees in contravention of this Order or who aids or abets the importation of bees in contravention of this Order shall be guilty of an offence under this Order and shall be liable on summary conviction thereof to a fine not exceeding one hundred pounds.
Córas cleachtas agus foras de chuid an stáit atá dírithe ar dhlíthe na tíre a chaomhnú agus ar chur in éadan na coireachta agus í a bhacadh, agus ar phionóis coimeádta agus oiliúint leasúcháin agus athshlánúcháin a chur i bhfeidhm ar dhaoine a sháraíonn an dlí
A system of practices and institutions of the state aimed at maintaining the laws of the land and at discouraging and deterring crime, and with imposing custodial penalties and reform and rehabilitation training on those who commit crime
Na Rialacháin um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil) (Leasú), 1981, is teideal do na Rialacháin seo. FOINSE: I.R. 1981
These Regulations may be cited as the Criminal Justice (Legal Aid) (Amendment) Regulations, 1981
AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (CIONTA GNÉASACHA), 1993 foinse: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
CRIMINAL LAW (SEXUAL OFFENCES) ACT, 1993
Is comhalta den Gharda Síochána mé agus tá cion líomhnaithe faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930 go 1987, á imscrúdú agam. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
I am a member of the Garda Síochána and I am investigating an alleged offence under the National Monuments Acts, 1930 to 1987
... go raibh an cosantóir, tráth an chiona líomhnaithe, ag tiomáint feithicil inneallghluaiste agus go raibh an fheithicil á húsáid chun earraí a iompar nárbh iad maoin úinéir na feithicle iad, ... FOINSE: I.R. 1981
... that at the time of the alleged offence the defendant was driving a mechanically propelled vehicle and that the vehicle was being used for the carriage of goods not the property of the owner of the vehicle,
Is cosaint é do dhuine a chúisítear i gcion faoi fho-alt (1) a chruthú nach raibh an t-airteagal lena mbaineann ina sheilbh nó ina seilbh, tráth an chiona líomhnaithe, chun críche a shonraítear san fho-alt sin (Acht Uimh. 28 de 2009)
It is a defence for a person charged with an offence under subsection (1) to prove that at the time of the alleged offence the article concerned was not in his or her possession for a purpose specified in that subsection
ciallaíonn "ciontóir" duine a ciontaíodh i gcion lena mbaineann alt 28 (1) den Acht. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
offender" means a person convicted of an offence to which section 28 (1) of the Act applies.
(a) cibé acu, ar ciontaíodh nó nár ciontaíodh an t-iarratasóir, i gcion faoi na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 1978, maidir le beagfheithicil seirbhíse poiblí, laistigh de thréimhse 10 mbliana roimh dháta a iarratais, FOINSE: I.R. 1980
( a ) whether or not the applicant has, within the period of 10 years before the date of his application, been convicted of an offence under the Road Traffic Acts, 1961 to 1978, relating to a small public service vehicle,
ENjudicial cooperation s in criminal matters CFAE/Treaty on the Functioning of the European Union
moltaí i réimsí an chomhair póilíneachta agus bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla
recommendations in the fields of police and judicial cooperation in criminal matters
Nuair atá pleanáil déanta ag beirt nó níos mó dúnmharú a dhéanamh
Where two or more people plan to murder another
dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú nó píoráideacht, lena n-áirítear cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
murder, attempt to murder, conspiracy to murder or piracy, including an accessory before or after the fact.
Frisnéis i gcoinne cúisimh a dhéantar de mheon macánta seachas ar chúiseanna moilleadóireachta, beartaíochta nó eile
A rebuttal to charges that is made in good faith, honestly, and not for reasons of delay or tactics, etc
Creidim nach bhfuil cosaint bona fide ag an gCosantóir ar an éileamh sin agus gur chun moill a dhéanamh agus chuige sin amháin a taifeadadh an Láithreas a taifeadadh thar a cheann agus/nó an Chosaint a seachadadh thar a cheann. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
I believe that the Defendant has not a bona fide defence to the said claim and that the Appearance entered on his behalf and/or the Defence delivered on his behalf has been entered solely for the purpose of delay.
GAdéan br
abr déanamh, aidbhr déanta
(TORT, COIR, CION, ETC.)
(A TORT, CRIME, ETC., AN OFFENCE)
Cion a dhéanamh
To perpetrate a wrongdoing
I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe nó duine a airbheartóidh a bheith ag gníomhú ar son chomhlacht corpraithe nó chomhlacht neamhchorpraithe daoine cion... FOINSE: I.R. 1980
Where an offence under these Regulations is committed by a body corporate or by a person purporting to act on behalf of a body corporate or an unincorporated body of persons...
(a) sa cheantar cúirte ar ann a deirtear a rinneadh an cion a ndéantar an cúiseamh ina leith nó, má deirtear go ndearnadh níos mó ná aon chion amháin laistigh de dhúiche Bhreithimh, aon cheann de na cionta sin; nó FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
( a ) in the court area wherein the offence charged or, if more than one offence is stated to have been committed within a Judge's district, any one of such offences is stated to have been committed; or
Duine a ghabháil chun críche eiseachadta
The arrest of an individual for the purpose of extradition
AGUS DE BHRÍ gur deimhin liom go bhfuil an iarraidh sin ar ghabháil shealadach de réir cheanglais alt 27 den Acht sin 1965, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
AND WHEREAS I am satisfied that the said request for provisional arrest complies with the requirements of section 27 of the said Act of 1965,
i slí a spreagfadh, go díreach nó go neamhdhíreach, gníomh neamhdhleathach FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
in such a manner as to encourage either directly or indirectly the commission of an unlawful act,
go n-úsáidfí na fáltais as an mbailiúchán ... i slí a spreagfadh ... gníomh neamhdhleathach (Acht 13 de 1962)
that ... the proceeds of the collection ... would be used in such a manner as to encourage ... the commission of an unlawful act
GAgríosú fir
gu gríosaithe
An cion indíotáilte is ionann agus duine a mhealladh chun coir a dhéanamh
The legally indictable offence of persuading another person to commit a crime
faoin Acht um Thoirmeasc ar Ghríosú chun Fuatha, 1989 FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
under the Prohibition of Incitement to Hatred Act, 1989
nó gríosú chun cion tromionsaithe ghnéasaigh nó ionsaithe ghnéasaigh a dhéanamh [Acht Uimh. 24 de 2007]
of incitement to the offence of aggravated sexual assault
Ní bheidh aon táille iníoctha sa Phríomh-Oifig ná in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí ar aon iarratas, ordú, breithiúnas nó tuarascáil, ná ar aon fhógra foriarratais, mionnscríbhinn nó doiciméad eile a chomhdú is gá i ndáil le himeachtaí habeas corpus, le himeachtaí faoin Acht um Eiseachadadh, 1965 (Uimh. 17 de 1965), le himeachtaí bannaí nó le himeachtaí i gcás coiriúil ar mhodh certiorari nó mandamus. FOINSE: I.R. 1981
No fee shall be payable in the Central Office or in the Office of the Registrar of the Supreme Court on any application, order, judgement or report or on the filing of any notice of motion, affidavit or other document necessary in connection with habeas corpus proceedings, proceedings under the Extradition Act, 1965 (No. 17 of 1965), bail proceedings or proceedings in a criminal case by way of certiorari or mandamus.
Imeachtaí coiriúla arna dtionscnamh ag eagraíocht phríobháideach nó ag duine seachas ag ionchúisitheoir poiblí
The initiation of criminal proceedings by a private organisation or a person rather than by a public prosecutor
In ionchúisimh phríobháideacha ... seoladh ... síniú agus seoladh an duine atá ag déanamh an ghearáin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
In private prosecutions ... address ...?... signature and address of person making complaint,
GAionsaí fir
gu ionsaithe, iol ionsaithe
Féin-díobháil toiliúil, féinmharú nó iarracht ar fhéinmharú, ionsaí briogtha nó troid. FOINSE: I.R. 1978
Intentional self-injury, suicide or attempted suicide, provoked assault or fighting
GAionsaigh br
abr ionsaí, aidbhr ionsaithe
Tabhairt faoi dhuine go foréigneach
To commit a violent attack on someone
*(go raibh/go bhfuil an leanbh á ionsaí/á hionsaí/go raibh/go bhfuil drochúsáid á tabhairt dó/di/faillí á déanamh ann/inti/mí-úsáid ghnéasach á tabhairt dó/di,) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
*(the child has been/is being assaulted/ill-treated/neglected/sexually abused,)
Coir nach bhféachtar air mar choir thromchúiseach. Go hiondúil gearrtar fíneáil ar an té a dhéanann an choir seachas téarma príosúin
A crime which is usually regarded as being on the lower register of crimes, i.e. it is usually punishable by a fine rather than a jail sentence
(mionchion ar gá toiliú an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí le triail achomair ina leith) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(minor offence requiring consent of the Director of Public Prosecutions to summary trial)
Ordú cúirte chun duine a chur i gcoimeád
Court order for detention of a person
ORDÚ COINNEÁLA I SCOIL CHEARTÚCHÁIN foinse: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
ORDER FOR DETENTION IN REFORMATORY SCHOOL
Ordú coinneála faoi na hAchtanna Iascaigh arna eisiúint aige/aici FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Order of detention under the Fisheries Acts issued by
ordú ciontaithe agus pianbhreithe nó coinneála FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
a conviction and sentence or detention order
GApianbhreith bain2
gu pianbhreithe, iol pianbhreitheanna
(pionós breithiúnach)
(judicial punishment)
An pionós a ghearrtar ar dhuine arna chointiú i gcion
The punishment imposed on a person convicted of a crime
Más rud é go mbeidh forghníomhú pianbhreithe príosúnachta curtha ar fionraí go coinníollach, le hordú FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Where by order the execution of a sentence of imprisonment has been conditionally suspended
GApríosúnaigh br
abr príosúnú, aidbhr príosúnaithe
cuir príosúnacht ar br in úsáid/in use
gearr br príosúnacht ar in úsáid/in use
DE BHRÍ gur ordaigh an Chúirt an cúisí *a phríosúnú/*a choinneáil FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
WHEREAS the Court ordered the accused to be *imprisoned/*detained
más cuí leis nó léi, agus faoi réir fho-alt (8), ordú a dhéanamh chun an féichiúnaí a ghabháil agus a chur i bpríosún ar feadh aon téarma nach faide ná 3 mhí [Acht Uimh. 21 de 2009]
if he or she considers it appropriate, and subject to subsection (8), order the arrest and imprisonment of the debtor for any period not exceeding 3 months
Freagróir a sháróidh an t-ordú seo, féadfaidh comhalta den Gharda Síochána é/í a ghabháil gan bharántas, agus ar é/í a chiontú sa chéad chion féadfar fíneáil £1,500.00 nó príosúnacht dhá mhí dhéag, nó fíneáil agus príosúnacht le chéile, a chur air/uirthi. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
A respondent who contravenes this order may be arrested without warrant by a memberof the Garda Síochána, and on conviction for a first offence, may be fined £1,500.00or sentenced to twelve months imprisonment, or be both fined and imprisoned.
Duine nach ndéanfaidh de réir an ordaithe seo féadfaidh comhalta den Gharda Síochána é a ghabháil gan barántas, agus ar é a chiontú sa chéad chion féadfar fíneáil £200 nó príosúnacht sé mhí, nó fíneáil agus príosúnacht le chéile, a ghearradh air. FOINSE: I.R. 1981
A person who disobeys this order may be arrested without warrant by a member of the Garda Síochána, and on conviction for a first offence, may be fined £200 or sentenced to six months imprisonment, or be both fined and imprisoned
An té atá i gceannas príosúin
A person who is in charge of a prison
nach bhfuil sé ar fáil ag na páirtithe toisc é a bheith i seilbh an Chláraitheora Contae nó Rialtóra príosúin nó oifigigh eile FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
that it is unavailable to the parties by reason of its being in the hands of the County Registrar, Governor of a prison or other officer
'folaíonn “gobharnóir”, i ndáil le príosúnach, duine a bheidh, de thuras na huaire, ag comhlíonadh feidhmeanna gobharnóra' [alt 98 den tAcht um Cheartas Coiriúil, 2006]
“governor” includes, in relation to a prisoner, a person for the time being performing the functions of governor
cúisithe i gcion in aghaidh na síochána poiblí FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
charged with an offence against the public peace
folaíonn "pionós" aon fhíneáil nó suim phionósach eile agus, má ordaítear fíneáil a íoc, aon chúiteamh, costais nó caiteachais, i dteannta na fíneála sin; FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
"penalty" includes any fine or other penal sum and, where a fine is ordered to be paid, any compensation, costs or expenses, in addition to such fine;
Is é an t-oifigeach ar a bhfuil cúram bainistíochta na Príomh-Oifige de thuras na huaire an t-oifigeach cuí chun taifid a dhéanamh agus chun cuntas a thabhairt ar na fíneálacha nó ar na suimeanna pionósacha a ghearr an Chúirt. FOINSE: I.R. 1980
The officer having the management of the Central Office for the time being shall be the proper officer to make entries and render accounts of all fines or penal sums imposed by the Court.
(imeachtaí dlí choiriúil)
(criminal proceedings)
Triail achomair, ar phléadáil ciontach, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Summary disposal of, on plea of guilty,
Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (1), dlífear … tar éis dó a roghnú go ndéanfaí an cion a chur de láimh go hachomair, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air [an tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 1994]
A person guilty of an offence under subsection (1) shall be liable … having elected for summary disposal of the offence, on summary conviction, to a fine not exceeding £1,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both