téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
265
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2 3
An dualgas atá ann a chruthú gur fíor an cúiseamh atá curtha i leith an pháirtí cosanta
The obligation of proving that the charge laid before the defending party is true
Más rud é, nuair a ghlaofar cás sa Chúirt, go láithreoidh an gearánaí, agus nach láithreoidh an cosantóir, féadfaidh an gearánaí a éileamh a chruthú sa mhéid gur airsean a luífidh an dualgas cruthúnais. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
If, when a case is called in Court, the plaintiff appears, and the defendant does not appear, the plaintiff may prove his claim so far as the burden of proof lies upon him
GAachtachán fir1
gu achtacháin, gi achtacháin, gi achtachán
(a single law)
Ní dhéanann an comhaontú seo réamhbhreith ar an gceart achtacháin a aisghairm nó a chúlghairm.
This agreement does not prejudge the right to repeal or revoke enactments.
GAadmháil bain3
gu admhála, iol admhálacha
Fírinne rud éigin a thabhairt le fios
An acknowledgment of the truth of something
Mura le linn na héisteachta a dhéanfar iad, is i scríbhinn a bheidh aon admhálacha agus síneoidh an páirtí a bheidh á ndéanamh, nó a Aturnae, iad. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Any admissions, if not made during the hearing, shall be in writing, and shall be signed by the party making the same, or by his Solicitor
GAaighneacht bain3
gu aighneachta, iol aighneachtaí
Féadfaidh an Bord Achomhairc, más oiriúnach leo, caoi a thabhairt d'aon duine teacht ina láthair agus aighneachtaí ó bhéal a thabhairt maidir le hachomharc nó le hiarratas chun an Bhoird Achomhairc. FOINSE: I.R. 1980
The Appeal Board may, if they think fit, afford to any person an opportunity to appear before them and make oral submissions in relation to an appeal or application to the Appeal Board.
... agus tar éis na haighneachtaí a rinneadh sna himeachtaí seo a éisteacht,... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
...and having heard the submissions made herein,..
GAaighneacht bain3
gu aighneachta, iol aighneachtaí
(application for consideration, of proposal, proposition)
m'aighneacht
an aighneacht seo agamsa
my submission
aighneacht nach bhfuil aon chás le freagairt
submission of no case to answer
GAaitheasc fir1
gu aithisc, ai aithisc, gi aitheasc
(os comhair cúirte, etc.)
(to Court, etc.)
Cur i láthair ó bhéal os comhair na cúirte maidir leis an tsaincheist dlí atá á plé.
An oral presentation before the court regarding the legal issue in question.
Modh aithisc FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Mode of address
(rúnaí)
(secretary)
Duine a scríobhann ó dheachtú nó a chóipeálann lámhscríbhinní.
A person employed to write from dictation or to copy manuscript.
Tionólfaidh Breitheamh den Chúirt Dúiche cúirt, dá ngairfear an O.81, r.1 Chúirt Bhliantúil um Cheadúnú, i ngach ceantar cúirte i ndúiche an Bhreithimh lá an tsuí deiridh den Chúirt don cheantar cúirte sin chun gnó na Cúirte, ag feidhmiú a dlínse achomaire di, a sheoladh, a thionólfar i mí Mheán Fómhair gach bliain. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
A Judge of the District Court shall hold a court, to be known as the Annual Licensing Court, in each court area in the Judge's district on the day of the last sitting of the Court for that court area for the transaction of the business of the Court exercising its summary jurisdiction held in the month of September each year.
Coimeádfaidh an Cláraitheoir Contae leabhar, dá ngairfear an Leabhar Díobhálacha Mailíseacha, ina dtaifeadfaidh sé gach Foriarratas a eiseofar faoin Ordú seo ar chúiteamh i ndíobháil mhailíseach san ord ina bhfaighidh sé é, agus leagfaidh sé amach ann rialú na Cúirte i ngach cás. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The County Registrar shall keep a book, to be called the Malicious Injuries Book, in which he shall enter each Motion issued under this Order for compensation for malicious injury in the order in which it shall be received by him, and shall set out therein the ruling of the Court in each case.
GAan Príomh-Bhreitheamh fir1
gu an Phríomh-Bhreithimh, ai na Príomh-Bhreithimh, gi na bPríomh-Bhreitheamh
leis an bPríomh-Bhreitheamh £32,226 sa bhliain FOINSE: I.R. 1980
to the Chief Justice £32,226 a year
GAataifead br
abr ataifeadadh, aidbhr ataifeadta
(ENTER AGAIN IN A REGISTER, ETC)
An beart atá riachtanach a dhéanamh chun imeachtaí cúirte a bhí curtha ar atráth a oscailt arís
To take the necessary action to reopen court proceedings which have been adjourned
(2) Maidir le himeachtaí a bheidh curtha ar atráth go ginearálta agus cead ag páirtí iad a ataifeadadh, féadfar iad a ataifeadadh trí fhógra deich lá ar a laghad, i scríbhinn, a thabhairt don pháirtí eile ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(2) Proceedings which have been adjourned generally with liberty to re-enter may be re-entered by giving not less than ten days' notice in writing to the other party...
(finné)
(witness)
An beart atá i gceist nuair a chuirtear ceisteanna ar fhinné i gcás cúirte den dara huair nó arís eile.
The action of questioning a witness in a court case for the second time or yet again
i gcás ina dtógfar an fhianaise i modh teistíochta faoi mhionn, déanfar an teistíocht agus aon chroscheistiú agus athcheistiú ar an teisteoir a thaifeadadh agus a léamh don teisteoir agus síneoidh an teisteoir agus an breitheamh an taifead sin. FOINSE: Uimh. 10/1999
where the evidence is taken by way of sworn deposition, the deposition and any cross-examination and re-examination of the deponent shall be recorded, read to the deponent and signed by the deponent and the judge.
An tréimhse ar lena linn atá imeachtaí na cúirte curtha siar
The period of time during which proceedings of the court has been deferred
agus ar aon atráth a cheapfar di go dtí nach dteastóidh a thuilleadh é/í a bheith i láthair ag an triail. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
and any adjournment thereof until his/her presence at the trial is no longer required.
(THE ACT OF ADJOURNING)
Atráthú imeachtaí ag morgáistí nó ag léasóir chun seilbh a fháil ar áras comhroinnte nó chun é a dhíol
Adjournment of proceedings by mortgagee or lessor for possession or sale of shared home
I gcás ina ndéanann cúirt ordú faoi fho-alt (1), is atráth ar feadh cibé tréimhse a mheasfaidh an chúirt is cuí an t-atráth (Acht Uimh. 1 de 2010)
Where a court makes an order under subsection (1), the adjournment shall be for such period as the court thinks fit
GAbac fir1
gu baic, ai baic, gi bac
ENstay s
(SUSPENSION OF A JUDICIAL PROCEEDING)
ach féadfar bac den sórt sin a chealú muna dtabharfar na himeachtaí dlíthiúla ar aghaidh nó muna dtionscnófar le deifir réasúnach iad. FOINSE: I.R. 1980
but any such stay may be removed if the legal proceedings in such a Member State are not prosecuted or instituted with reasonable expedition.
GAbac br
abr bacadh, aidbhr bactha
ENstay v
(SUSPEND LEGAL PROCESS TEMPORARILY)
Bacfar imeachtaí dlíthiúla a thionscnófar de bhun na Rialachán seo chun aon suim a ghnóthú, má dheimhníonn an cosantóir don chúirt go bhfuil imeachtaí dlíthiúla atá bainteach lena dhliteanas ar an éileamh lena mbaineann na himeachtaí a bheidh tionscanta amhlaidh, ar feitheamh... FOINSE: I.R. 1980
Legal preceedings instituted in pursuance of these Regulations for the recovery of any sum shall be stayed if the defendant satisfies the court that legal proceedings relevant to his liability on the claim to which the proceedings so instituted relate are pending...
féadfaidh an chúirt ... bac a chur ar an bhforfheidhmiú nó ar an gcur i ngníomh (Acht Uimh. 27 de 2009)
the court may ... stay the enforcement or implementation
GAbáillíocht bain3
gu báillíochta, ai báillíochtaí
(jurisdiction)
Dola foraoise i mbáillíocht [Acht Uimh. 28 de 2007]
Chimnage in bailiwick
ENbail s
I gcás ina gcinnfidh Breitheamh duine a cúisíodh i gcion a ligean faoi bhannaí, féadfaidh sé nó sí a ordú go nglacfar le suim airgid, cóimhéid le suim an bhanna, in ionad urra nó urraí, agus déanfar an duine sin a scaoileadh saor ar an tsuim airgid sin a thaisceadh— FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Where a Judge decides to admit to bail a person charged with an offence he or she may direct that a sum of money equivalent to the amount of bail be accepted in lieu of a surety or sureties and such person shall be released on the lodgment of the said sum of money with—
barántas binse chun duine a ghabháil a mhainnigh láithriú i gcomhlíonadh téarmaí cúirtbhanna, nó FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
a bench warrant for the arrest of a person who has failed to appear in compliance with the terms of a recognisance, or
Is de réir Fhoirm 24.36 nó 24.37, Sceideal B, de réir mar a bheidh, a bheidh an barántas cimithe. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
The warrant of committal shall be in accordance with Form 24.36 or 24.37 Schedule B, as the case may be.
Más rud é nach ndéanfar an cúirtbhanna a chomhlánú láithreach, féadfaidh an Breitheamh a dheimhniú ar an mbarántas cimithe go dtoilíonn sé nó sí an duine sin a bhannú, agus méid na mbannaí is gá a lua. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Where the recognisance is not perfected forthwith the Judge may certify on the committal warrant a consent to such person being bailed, stating the amount of bail required.
Is de réir Fhoirm 57.15, Sceideal C, a bheidh barántas coinneála mar gheall ar dhiúltú dul i gcúirtbhanna. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
A warrant of detention on refusing to enter into a recognisance shall be in accordance with Form 57.15 Schedule C.
...nó i gcás barántas coirp a eisiúint,... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
...or the issue of a body warrant,...
Más rud é go dtaiscfidh an t-éilitheoir leis an gCláraitheoir Contae an méid inar eisíodh an barántas forghníomhaithe FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Where the claimant deposits with the County Registrar the amount for which the warrant of execution was issued
Ní eiseoidh aon ordú ná barántas forghníomhuithe má sáraíodh aon choinníoll ar ar bacadh faoin alt seo forghníomhú an bhreithiúnais (Acht Uimh. 2 de 1954)
No order or warrant of execution shall issue on breach of any condition upon which execution of judgment has been stayed under this section
Nuair a dhéanfaidh an Breitheamh, de bhun na faisnéise sin, barántas sealadach a eisiúint chun an duine sin a ghabháil, is i bhFoirm 29.13, Sceideal B, a bheidh an barántas sin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
When on foot of such information the Judge issues a provisional warrant for the arrest of that person, such warrant shall be in the Form 29.13, Schedule B.
Ar an duine a bheidh ainmnithe nó tuairiscithe sa bharántas sealadach a ghabháil, tabharfar é os comhair breithimh den Chúirt Dúiche don dúiche inar gabhadh é (Acht Uimh. 17 de 1965)
The person named or described in the provisional warrant shall on arrest be brought before a justice of the District Court for the district in which he was arrested
Barántas tochsail FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Distress warrant
féadfar na costais nó na caiteachais sin a ghnóthú trí bharántas tochsail. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
such costs or expenses may be recovered by warrant of distress
Ainmneofar an tÚdarás Pleanála iomchuí mar chosantóir i leith gach Bille Shibhialta Pleanála. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The relevant Planning Authority shall be named as a defendant to every Planning Civil Bill
GAbreith bain2
gu breithe, iol breitheanna
(judgment)
Conclúid a dhéantar tar éis measúnú a dhéanamh ar an dlí agus na fíricí
A conclusion that is reached after an evaluation of the law and facts
(4) Measfar chun críocha an Rialacháin seo, imeachtaí dlíthiúla a bheith ar feitheamh a fhad a fhéadfar achomharc a dhéanamh i gcoinne aon bhreith sna himeachtaí; FOINSE: I.R. 1980
(4) For the purposes of this Regulation legal proceedings shall be regarded as pending so long as an appeal may be brought against any decision in the proceedings;
(judgment)
(2) In aon imeachtaí dlíthiúla a thionscnófar de bhun na Rialachán seo, beidh sé ina chosaint ag an gcosantóir a léiriú gur thug cúirt, binse nó comhlacht dlínse inniúla eile i mBallstát eile, breith chríochnaitheach ina fhabhar FOINSE: I.R. 1980
(2) In any legal proceedings instituted in pursuance of these Regulations it shall be a defence for the defendant to show that a final decision on the claim to which the proceedings relate
Is é an t-achomharcóir a ullmhóidh gach achomharc i bhfoirm cáis shonraithe, agus is é Breitheamh na trialach a shocróidh é tar éis dó dul i gcomhairle leis na páirtithe go léir sna himeachtaí agus beidh ann:— FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Every appeal by way of case stated shall be prepared by the appellant, settled by the trial Judge after consultation with all the parties to the proceedings and shall contain:
Féadfar iarratas faoin alt seo a dhéanamh cibé tráth a ordóidh an chúirt, le linn caingean clúmhillte a thriail nó, i gcás go mbeidh an chaingean á triail san Ard-Chúirt agus í ina suí le giúiré, cibé tráth a ordóidh breitheamh na trialach (Acht Uimh. 31 de 2009)
An application under this section may be made at such time during the trial of a defamation action as the court or, where the action is tried in the High Court sitting with a jury, the trial judge directs
4. (a) I gcás ina ndéanfar iarratas faoin Ordú seo ar Bhreithiúnas d'éagmais Láithris nó Cosanta i gcoinne páirtí a mbeidh Bille Sibhialta nó doiciméad tionscnaimh seirbheáilte air lasmuigh den Stát faoi fhorálacha Ordú 13, beidh mionnscríbhinn i dtacaíocht leis an iarratas sin ina luafar go gcreideann an teisteoir: [IR Uimh. 510 de 2001]
4. (a) Where an application is brought under this Order for Judgment in default of Appearance or Defence against a party who has been served with a Civil Bill or originating document outside the State under the provisions of Order 13, such application shall be supported by an affidavit stating that in the deponent's belief:
GAbreithnigh br
abr breithniú, aidbhr breithnithe
(PRONOUNCE OR DECREE BY JUDICIAL SENTENCE)
(b) go mbreithneofar rannpháirtí ina fhéimheach, nó go dtiocfaidh sé chun bheith dócmhainneach nó go ndéanfaidh sé aon dlúthshocraíocht nó comhshocraíocht lena chreidiúnaithe nó aon tsannadh ar mhaithe leo, sócmhainní, nó FOINSE: I.R. 1980
( b ) the subscriber is adjudged bankrupt or becomes insolvent or makes any composition or arrangement with or assignment for the benefit of his creditors,
AGUS DE BHRÍ GO nDÉANAIMSE ANOIS, ag an suí sin agus ag gníomhú dom i bhfeidhmiú mo dhualgas mar Bhreitheamh den sórt sin agus ina bhfeidhmiú sin amháin, leis seo a bhreithniú go gcimeofar an duine sin chun príosúin go ceann tréimhse ...................... lá mar gheall ar an díspeagadh sin, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
AND WHEREAS I DO NOW, at the said sitting and acting solely in execution of my duties as such Judge, hereby adjudge that the said person for that contempt be committed to prison for the period of .............. days,
GAbreithnigh br
abr breithniú, aidbhr breithnithe
Cás a éisteacht agus a shocrú trí nós imeachta breithiúnach
To hear and settle by judicial procedure
...agus luafar san fhógrán sin an tráth chun éilimh a bhreithniú. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
...and in such advertisement the time for adjudicating on claims shall be stated
...*(go dtí go ndéanfaidh an Chúirt breithniú ar an iarratas ar *... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
...*(until the application for a maintenance order is adjudicated upon),...
Bád agus daoine a choinneáil go dtí go ndéanfar breithniú ar imeachtaí FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Detention of boat and persons pending adjudication of proceedings
Ar gach ordú chun breithniú a neamhniú FOINSE: I.R. 1980
On every order for annulment of adjudication
GAbuanú fir
gu buanaithe
(clásál nó foráil)
(of clause or provision)
Aistriú corparáide ó reacht rialaithe amháin go reacht rialaithe eile.
The transfer of a corporation from one governing statute to another.
An tOrdú um Acht na dTithe, 1969 (Buanú), 1981, is teideal don Ordú seo. FOINSE: I.R. 1981
This Order may be cited as the Housing Act, 1969 (Continuance) Order, 1981.
aon uair arb é is ábhar iomlán don chaingean talamh atá laistigh den dlínse (le cíosanna nó brabúis nó gan iad), nó buanú fianaise a bhaineann le talamh laistigh den dlínse FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
the whole subject matter of the action is land situate within the jurisdiction (with or without rents or profits), or the perpetuation of testimony relating to land within the jurisdiction
I gcás imeachtaí ag úinéir airnéise, i gcoinne fhruilitheoir na hairnéise sin faoi chomhaontú fruilcheannaigh, chun an airnéis a aisghabháil nó chun go ndéanfaí í a thabhairt ar ais, measfar, chun na costais a thomhas nó a fhómhas, gur caingean i gconradh atá sna himeachtaí sin inarb ionann an tsuim a ndéantar an t-agra ina leith agus méid na dtráthchodanna a bhí dlite agus neamhíoctha faoin gcomhaontú ar dháta tosaithe na n-imeachtaí. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Proceedings by the owner of a chattel against the hirer thereof under a hire-purchase agreement, for the recovery or return of the same, shall, for the purpose of the measurement or taxation of the costs, be deemed to be an action in contract in which the amount sued for is the amount of the instalments due and unpaid under the agreement at the date of commencement of the proceedings.
Aighniú ceiste nó ceisteanna ar phointe dlí nó ar phointí dlí le haghaidh rialú ó chúirt níos uachtaraí
The submission of a question or questions on a point or points of law to a higher court for adjudication
folaíonn "achomharc" achomharc ar mhodh cáis shonraithe [Uimhir 12 de 2002]
"appeal" includes an appeal by way of case stated
CÁS SONRAITHE SAINCHOMHAIRLEACH FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
CONSULTATIVE CASE STATED
Maidir le hiarratas ar cheadúnas ceoil phoiblí agus amhránaíochta poiblí in aghaidh tréimhse áirithe nach sia ná ceithre lá dhéag, de bhun alt 51 (11) den Acht, féadfar é a dhéanamh ag aon suí den Chúirt FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
An application for a public music and singing licence for a defined period not exceeding fourteen days pursuant to section 51 (11) of the Act may be made at any sitting of the Court
Maidir le hiarratas i leith áite ar bith a bhfuil ceadúnas rince phoiblí i bhfeidhm maidir léi FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
An application in respect of any place for which a public dancing licence is in force
Ar iarratas ar aon cheadúnas rince phoiblí eile FOINSE: I.R. 1981
On an application for any other public dancing licence
Ní bheidh aon táille iníoctha sa Phríomh-Oifig ná in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí ar aon iarratas, ordú, breithiúnas nó tuarascáil, ná ar aon fhógra foriarratais, mionnscríbhinn nó doiciméad eilc a chomhdú is gá i ndáil le himeachtaí habeas corpus, le himeachtaí faoin Acht um Eiseachadadh, 1965 (Uimh. 17 de 1965), le himeachtaí bannaí nó le himeachtaí i gcás coiriúil ar mhodh certiorari nó mandamus. FOINSE: I.R. 1981
No fee shall be payable in the Central Office or in the Office of the Registrar of the Supreme Court on any application, order, judgement or report or on the filing of any notice of motion, affidavit or other document necessary in connection with habeas corpus proceedings, proceedings under the Extradition Act, 1965 (No. 17 of 1965), bail proceedings or proceedings in a criminal case by way of certiorari or mandamus.
GAcimigh br
abr cimiú, aidbhr cimithe
(chun príosúin)
(to prison)
Duine a chur chun príosúin
To send someone to prison
Ordaítear leis an rialacháin seo na suimeanna bheith le híoc ón 1 Marta, 1980, ag údaráis áitiúla le bainisteoirí scoileanna deimhnithe as cothabháil leanaí agus ógchiontóirí a cuireadh á gcimiú chuig a scoileanna. FOINSE: I.R. 1980
The Regulations prescribe the payments to be made from 1 March, 1980, by local authorities to the managers of certified schools for the maintenance of children and youthful offenders committed to their schools.
A CIMÍODH chun *(príosúin) *(forais athchuir) le hordú ón gCúirt Dúiche faoi alt 29 (1) den Acht thuasluaite a rinneadh ag suí den Chúirt don Dúiche sin an lá de 19 ,agus FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
HAVING BEEN COMMITTED to *(prison) *(a remand institution) by order of the District Court under section 29 (1) of the above-mentioned Act made at a sitting of the Court for the said District on the day of 19 , and
GAcimiú fir
gu cimithe
(TO PRISON, CONFINEMENT, ETC)
Ordú cúirte a threoraíonn gur chóir duine a chur i bpríosún de réir pianbhreith ó na cúirteanna, nó mar thoradh ar shárú dlí éigin
A Court order that directs that a person should be sent to prison in accordance with a sentence handed down by the courts, or as a result of some non-compliance with the law
Barántais chimithe —pianbhreith phríosúnachta FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
Warrants of committal sentence of imprisonment
cimiú mar phionós [FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997]
commitment as punishment
Coimeádfaidh an Cléireach leabhar dá ngairfear Clár na gCeadúnas (Foirm 82.1, Sceideal C) agus déanfaidh sé nó sí, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfar, sonraí i dtaobh na gceadúnas go léir chun deochanna meisciúla a dhíol atá i bhfeidhm i leith áitreabh sa cheantar cúirte,... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
The Clerk shall keep a book which shall be known as the Register of Licences (Form 82.1 Schedule C) and shall enter or cause to be entered in such Register particulars of all licences for the sale of intoxicating liquors existing in respect of premises situate within the court area...
AGUS DE BHRÍ gurb é an stoc a shonraitear sa sceideal a ghabhann leis seo (is é sin an stoc atá sonraithe agus tuairiscithe ar an tsli chéanna san fhardal) an stoc a bhfuil a shonrai taifeadta nó le taifeadadh i gClár na nAirnéis-Mhorgáistí de bhun alt 31 (l) den Acht sin 1978 FOINSE: I.R. 1978
AND WHEREAS the stock specified in the schedule hereto (being the stock specified and similarly described in the inventory) is the stock, particulars of which are or are to be entered in the Register of Chattel Mortgages pursuant to section 31 (1) of the said Act of 1978:
GAcláraigh br
abr clárú, aidbhr cláraithe
cláraíonn tairiscint
registers a motion
cláraíonn leas
registers an interest
cláraíonn breith
registers a birth
cláraíodh ag...
registered at...
Nó, líon an fhoirm atá ar thaobh eile an leathanaigh seo, ionas gur féidir tú a chlárú le haghaidh vótála ag do sheoladh nua, agus seol ar ais chuig an oifig seo í
Alternatively, please complete the form overleaf so that you can be registered to vote at your new address and return same to this office
Cláraitheoir na Cúirte do sheirbheáil orduithe FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Service of orders by the registrar of the Court
GAcleachtas fir1
gu cleachtais, ai cleachtais, gi cleachtas
gnás fir1 in úsáid/in use
gu gnáis, iol gnásanna
(PROCEDURE, METHOD, LAW, REPETITION IN ORDER TO IMPROVE)
Leis na Rialacha seo, a thiocfaidh i bhfeidhm an 23 Iúil, 1981, rialaítear cleachtas agus nós imeachta na Cúirte Dúiche faoin Acht um an Dlí Teaghlaigh (Céilí agus Leanaí a Chosaint), 1981, a dhéanann leasú ar an dlí a bhaineann le horduithe urchoisc. FOINSE: I.R. 1981
These Rules, which come into operation on 23 July, 1981, regulate the practice and procedure of the District Court under the Family Law (Protection of Spouses and Children) Act, 1981 , which amends the law relating to barring orders
(b) a bhfuil taithí aige, mar gheall ar é bheith fostaithe mar thumadóir nó de thoradh oiliúna i dtumadóireacht (lena n-áirítear modhanna díbhrúite) agus i ngnás na tumadóireachta, i gcomhair na doimhneachta uisce a bhfuil faoi tumadh chuici agus na ndálaí a bhfuil faoi tumadh iontu, agus FOINSE: I.R. 1981
(b) is experienced, because of employment as a diver or as a result of training in diving (including decompression procedures) and diving practice for the depth of water to which, and in the conditions in which he is to dive, and
GAcleachtas fir1
gu cleachtais, ai cleachtais, gi cleachtas
(ESTABLISHED LEGAL PROCEDURE)
I gcás nach mbeidh aon Riail foráilte leis na Rialacha seo chun cleachtas nó nós imeachta a rialú, féadfar cleachtas agus nós imeachta na hArd-Chúirte a leanúint. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Where there is no Rule provided by these Rules to govern practice or procedure, the practice and procedure in the High Court may be followed
Duine atá oilte i ndréachtadh na n-ionstraimí dlíthiúla go léir atá riachtanach chun réadmhaoin a aistriú ó dhuine go duine
A person who is trained in the drawing up of all the legal instruments required to transfer property from one person to another
Is é is cléireach dlí ginearálta ann, duine nach cléireach bainistí, cléireach tíolactha, cléireach costas, luathscríobhaí ná clóscríobhaí, ach ar féidir é a bheith ina Chléireach Cúirte nó ina Leabhar-Choirneédai, agus a bhíonn ag gabháil ar fad nó go formhór do dhualgais chléireachais nó leabhar-choimeád
A general law clerk is a person other than a managing clerk, a conveyancing clerk, a cost clerk, a shorthand typist or a typist but who may by a Court Clerk or a Book-Keeper and who is wholly or mainly engaged on clerical or book-keeping duties
Mionnscríbhinní a dhéanamh os comhair Coimisinéirí Mionnaí FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Affidavits to be made before Commissioners for Oaths
ciallaíonn ‘Mionnscríbhinn Ioncaim Intíre’ an doiciméad arna thabhairt chun críche ag an iarratasóir beartaithe nó na hiarratasóirí beartaithe ar phrobháid nó ar litreacha riaracháin nó thar ceann an iarratasóra nó na n-iarratasóirí sin, agus arna mhionnú aige nó aici nó acu os comhair coimisinéara mionn, aturnae cleachtaigh nó cléirigh cúirte, de réir mar a bheidh; [Acht Uimh. 5 de 2010]
‘Inland Revenue Affidavit’ means the document, completed by or on behalf of the intended applicant or intended applicants for probate or letters of administration and sworn by them before a commissioner for oaths, a practicing solicitor or a court clerk, as the case may be
GAcosain br
abr cosaint, aidbhr cosanta
déan br cosaint ar in úsáid/in use
(represent somebody in court)
Má dhéantar cosaint ar an toghairm shibhialta beidh costais an pháirtí a n-éireoidh leis/léi de réir an scála chuí a bhaineann le Conradh agus Sárú Conartha agus Tort. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
If the civil summons is defended the costs of the successful party shall be in accordance with the appropriate Contract, Breach of Contract and Tort scale
Más rud é go ngéillfidh an creidiúnaí forghníomhaithe do theideal an éilitheora, agus go dtabharfaidh sé fógra mar a ordaítear leis an riail seo, ní bheidh sé faoi dhliteanas ag an Sirriam nó ag an oifigeach eile sin ach i leith aon táillí agus caiteachas a tabhaíodh sula bhfuarthas an fógra ag géilleadh don éileamh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
If the execution creditor admits the title of the claimant and gives notice as directed by this rule, he shall only be liable to such Sheriff or officer for any fees and expenses incurred prior to the receipt of the notice admitting the claim.
GAcuardaigh br
abr cuardach, aidbhr cuardaithe
Scrúdú fisiceach a dhéanamh ar réadmhaoin, ar áit, ar fheithicil, ar dhuine, srl. le haghaidh fianaise a thugann le fios go bhfuil olc nó gníomhaíocht choiriúil ar siúl
To physically examine a property, a place, a vehicle, a person, etc. for evidence of wrongdoing or criminal activity
(i) dul isteach agus cuardach a dhéanamh, le forneart más gá, *(sa ghairdín) *(sa teach cónaithe) *(sa chúirtealáiste) thuasainmnithe *(in aon déanmhas nó foirgneamh *sa ghairdín *sa chúirtealáiste sin), FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
(i) to enter and search, if need be by force, the above-named *(garden) (dwellinghouse) *(curtilage) *(any structure or building in such garden *curtilage),
Iarraim dá bhrí sin go n-eiseofar barántas cuardaigh de bhun alt 26 den Acht thuas á údarú dom dul isteach san áitreabh sin agus an madra a chuardach ann. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
I therefore apply for the issue of a search warrant pursuant to section 26 of the above Act authorising me to enter the said premises and search for the dog.
(PUT SOMEBODY UNDER A BOND TO DO SOMETHING)
Bannaí a chur ar fhaisnéiseoir FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Binding over of informant
cúisigh br
abr cúiseamh, aidbhr cúisithe
A rá faoi dhuine go ndearna sé/sí coir
To charge someone with committing a crime
2) Cuirfidh toghairm a eiseoidh oifig den Chúirt Dúiche agus lena mbaineann riail 2 (1) den Ordú seo in iúl don duine sin freisin go gcúiseofar é nó í sa chion sin ag suí den Chúirt Dúiche a bheidh le sonrú sa toghairm. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
(2) A summons issued by an office of the District Court and to which rule 2 (1) of this Order relates shall also notify such person that he or she will be accused of that offence at a sitting of the District Court to be specified in the summons
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# cúisigh · déan cúiseamh · charge
gearr br
abr gearradh, aidbhr gearrtha
daor br
abr daoradh, aidbhr daortha
(Pionós a ghearradh ar dhuine)
(allocate somebody punishment)
Pionós a ghearradh ar dhuine a fuarthas ciontach as coir.
To allocate a punishment to a person convicted of a crime.
Duine nach ndéanfaidh de réir an ordaithe seo féadfaidh comhalta den Gharda Síochána é a ghabháil gan barántas, agus ar é a chiontú sa chéad chion féadfar fíneáil £200 nó príosúnacht sé mhí, nó fíneáil agus príosúnacht le chéile, a ghearradh air. FOINSE: I.R. 1981
A person who disobeys this order may be arrested without warrant by a member of the Garda Síochána, and on conviction for a first offence, may be fined £200 or sentenced to six months imprisonment, or be both fined and imprisoned.
agus go ndéanfar pianseirbhís, nó aon téarma príosúnachta mar aon le daorobair nó téarma príosúnachta is faide ná dhá mhí dhéag a chur air FOINSE: I.R. 1980
and is sentenced to penal servitude, or to any term of imprisonment with hard labour, or exceeding twelve months,
Scoirfidh pinsean arna dhámhachtain faoin Scéim seo de bheith iníoctha má chiontaítear an pinsinéir ar díotáil in aon chion agus go ndaortar chun pianseirbhíse é FOINSE: I.R. 1980
A pension awarded under this Scheme shall cease to be payable if the pensioner is convicted on indictment of any offence, and is sentenced to penal servitude
(trial, action)
Chun éisteacht sholamh a fháil don iarratas sin, féadfar é a chur síos lena éisteacht ag aon suí den Chúirt laistigh den Chuaird FOINSE: Uimh. 510 de 2001
For the purpose of obtaining an expeditious hearing of such application, the same may be set down for hearing at any sitting of the Court within the Circuit
Tabharfar fógra trialach sula gcuirfear an chaingean síos i gcomhair trialach.
Notice of trial shall be given before setting down the action for trial.
nó féadfar an t-ábhar a chur síos i gcomhair trialach FOINSE: I.R. Uimh. 510 de 2001
or the matter may be set down for trial
GAcúisigh br
abr cúiseamh, aidbhr cúisithe
(formally accuse of an offence)
Éagóir, go háirithe cion i gcoinne an dlí, a chur i leith duine
To accuse a person of wrongdoing, particularly a legal offence
Más rud é, de bhun alt 8 (2) den Acht, gurb é tuairim an Bhreithimh go bhfuil leorchás ann chun an cúisí a chur ar a thriail nó a triail mar gheall ar chion indíotáilte éigin seachas an cion inar cúisíodh é nó í, ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Where, pursuant to section 8 (2) of the Act, the Judge is of opinion that there is a sufficient case to put the accused on trial for some indictable offence other than that charged,...
(a) sa cheantar cúirte ar ann a deirtear a rinneadh an cion a ndéantar an cúiseamh ina leith nó, má deirtear go ndearnadh níos mó ná aon chion amháin laistigh de dhúiche Bhreithimh, aon cheann de na cionta sin; nó FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
( a ) in the court area wherein the offence charged or, if more than one offence is stated to have been committed within a Judge's district, any one of such offences is stated to have been committed; or
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# cuir i leith · cúisigh · accuse
GAcúiteamh fir1
gu cúitimh
Íocaíocht airgid a dhéantar leis an bpáirtí díobhálaithe mar leorghníomh in aon chailliúint nó aon díobháil
A monetary payment made to the injured party to make amends for a loss or injury incurred
Ní rachaidh cúiteamh faoin Rialachán seo i leith beacha a dhíothú thar £25 an choirceog"
Compensation under this Regulation in respect of the destruction of bees shall not exceed £25 per hive"
GAdaingniú fir
gu daingnithe, iol daingnithe
daingniúchán fir1
ai daingniúcháin
AN tORDÚ UM SCÉIM CHISTE PINSEAN (LEASÚ) AN GREAT NORTHERN RAILWAY COMPANY (IRELAND) d'FHOIREANN FAOI PHÁ (DAINGNIÚ), 1980. FOINSE: I.R. 1980
GREAT NORTHERN RAILWAY COMPANY (IRELAND) PENSION FUND FOR WAGES STAFF (AMENDMENT) SCHEME (CONFIRMATION) ORDER, 1980
Aon fhógra á rá go ndearnadh ordú daingniúcháin, ar fógra é a bheidh le foilsiú nó le seirbheáil, de réir mar a bheidh, de réir alt 78(1) d’Acht na dTithe, 1966, déanfar é a fhoilsiú nó a sheirbheáil laistigh de 12 sheachtain ón ordú daingniúcháin a dhéanamh (Acht Uimh. 30 de 2000)
A notice of the making of a confirmation order to be published or served, as the case may be, in accordance with section 78(1) of the Housing Act, 1966, shall be published or served within 12 weeks of the making of the confirmation order
An cinneadh a dhéanann bord eadrána
The determination given by an arbitration tribunal
Is é is éifeacht don Ordú seo foráil a dhéanamh maidir le Dámhachtain Eadrána a dhéanfar i gcríoch Stáit eile is páirtí sa Choinbhinsiún maidir le Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Meitheamh, 1958, a aithint agus a fhorghníomhú in Éirinn de réir forálacha an Choinbhinsiúin sin. FOINSE: I.R. 1981
The effect of this Order is to provide for recognition and enforcement in Ireland of an arbitral award made in the territory of another State party to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958, in accordance with the provisions of that Convention.
Is é is éifeacht don Ordú seo foráil a dhéanamh maidir le Dámhachtain Eadrána a dhéanfar i gcríoch Stáit eile ... FOINSE: I.R. 1981
The effect of this Order is to provide for recognition and enforcement in Ireland of an arbitral award made in the territory of another State ...
» 1 2 3