téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
45
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
GAbanriarthóir fir3
gu banriarthóra, ai banriarthóirí, gi banriarthóirí
(in law of succession: female)
Bean a cheapann an chúirt chun bainistiú a dhéanamh ar eastát duine éagtha nó eastát duine nach bhfuil inniúil a thuilleadh ar a leithéid a dhéanamh é/í féin.
A woman who is appointed by the courts to manage the estate of a deceased person or the estate of a person who is no longer competent to manage it himself / herself
ciallaíonn “ ionadaí pearsanta ” seiceadóir nó banseiceadóir nó riarthóir nó banriarthóir duine éagtha de thuras na huaire; FOINSE: Uimh. 27/2009
“ personal representative ” means the executor or executrix or the administrator or administratrix for the time being of a deceased person
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# riarthóir · administrator
Cáipéis dlí a thugann cead tús a chur le himeachtaí cúirte nuair atá aighneas ann maidir le huacht
A legal document that gives permission to initiate court proceedings in the case of a dispute over a will
Tar éis an Bille Sibhialta Tiomnach a eisiúint, déanfaidh an Oifig Phrobháide mionsonraí i dtaobh thaisceadh an caveat a fhormhuiniú air sula ndéanfar é a sheirbheáil. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Following the issuing of the Testamentary Civil Bill, details of the lodgement of the caveat shall be endorsed thereon by the Probate Office prior to service thereof
Duine atá ainmnithe in uacht nó i ngníomhas a fheidhmeoidh 'in loco parentis' más gá
A person, named in a will or a deed, who will act 'in loco parentis' if necessary
ORDÚ GO nGNÍOMHÓIDH CAOMHNÓIR TIOMNACHTA MAR CHAOMHNÓIR i gCOMHPHÁIRTÍOCHT LE TUISMITHEOIR foinse: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
ORDER THAT TESTAMENTARY GUARDIAN SHALL ACT AS GUARDIAN JOINTLY WITH PARENT
GAcineach br
abr cineachadh, aidbhr cineachta
Réadmhaoin a aistriú ó dhuine amháin go duine eile trí oibriú an dlí
To transfer property from one person to another by operation of law
féadfaidh an duine a mbeidh an t-eastát nó an teideal sin tagtha nó cineachta chuige leanúint den chaingean, den imeacht nó den ábhar, nó féadfar leanúint den chaingean, den imeacht nó den ábhar ina choinnesean. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
the action, proceeding, or matter, may be continued by or against the person to, or upon whom, such estate or title has come or devolved.
Oifig probháide faoi rialú Chlárlann an Chontae ag a bhfuil údarás deonuithe ionadaíochta a eisiúint sa chás go raibh áit chónaithe sheasta ag an duine éagtha ag tráth a bháis/báis laistigh de dhlínse Chlárlann an Cheantair.
Probate office under the control of the County Registrar with authority to issue grants of representation where the deceased at the time of his/her death had a fixed place of abode within the area of jurisdiction of the District Registry.
Chun críocha na Rialach seo, ciallaíonn “an Oifig Phrobháide” an Oifig Phrobháide nó an Chlárlann Phrobháide Cheantair iomchuí. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
For the purposes of this Rule, “the Probate Office” means the Probate Office or the relevant District Probate Registry.
Ar gach cuardach den sórt sin a dhéanfaidh oifigeach don Oifig Phrobháide nó do chlárlann phrobháide cheantair, in aghaidh gach bliana nó gach coda de bhliain a n-iarrfar ar an oifigeach cuardach a dhéanamh ina leith. FOINSE: I.R. 1981
For every similar search made by an officer of the Probate Office or of a district probate registry, for every year or part thereof for which the officer is requested to search ...
Déanfar an táille atá leagtha amach sa dara colún den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo os coinne lua gach míre atá leagtha amach sa chéad cholún den Sceideal sin a mhuirearú, i leith na míre sa chéad cholún sin, in oifigí na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte agus sna clárlanna probháide ceantair lena mbaineann na Codanna ar leithligh den chéad Sceideal sin. FOINSE: I.R. 1980
There shall be charged in the offices of the Supreme Court and the High Court and in the district probate registries to which the several Parts of the First Schedule to this Order relate, in respect of each item set out in the first column of that Schedule, the fee set out in the second column of that Schedule opposite the mention of the item in the said first column.
GAcodaisíl bain2
gu codaisíle, ai codaisíleacha, gi codaisíleacha
Ionstraim dhlíthiúil a mbaineann tiomnóir feidhm as nuair atá sé/sí ag iarraidh cur le nó athrú a dhéanamh ar a (h)uacht, nó nuair atá sé/sí ag iarraidh rud éigin atá ann a mhíniú nó a shoilsiú
A legal instrument, executed by a person who has already made a will, to add to or to alter that will or to confirm or explain details contained therein
agus a bhí nó a d'airbheartaigh a bheith ina huacht, ina codaisíl, ina dréacht nó ina cóip d'uacht nó de chodaisíl,... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
being or purporting to be a will, codicil, draft or copy of a will or codicil,...
Ar uacht, nó uacht agus codaisíl nó codaisíleacha, nó diúscairt thiomnach eile dhuine atá beo a thaisceadh lena slánchoimeád, agus an admháil ar thaisceadh a áireamh FOINSE: I.R. 1981
For depositing the will, or will and codicil or codicils, or other testamentary disposition of a living person for safe custody, including the deposit receipt
Duine atá i dteideal teacht i ndiaidh duine eile i seilbh maoine nó cearta maoine
A person entitled to succeed to the property or property rights of another
(a) déanfar, mura gceadaíonn an t-údarás tithíochta a mhalairt, an teach a áitiú, mar ghnátháit chónaithe ag an gceannaitheoir nó ag comharba i dteideal an cheannaitheora nó ag comhalta de theaghlach an cheannaitheora nó de theaghlach a chomharba i dteideal; FOINSE: I.R. 1980
(a) the house shall, unless the housing authority otherwise allow, be occupied as a normal place of residence by the purchaser or the purchaser's successor in title or by a member of the purchaser's family or the family of his successor in title
Deonófar an deimhniú do shealbhóir na paitinne bunúsaí nó dá chomharba i dteideal. Rialachán (CE) Uimh. 469/2009
The certificate shall be granted to the holder of the basic patent or his successor in title.
folaíonn “morgáiste” morgáiste cothromais, muirear ar thalamh cláraithe agus morgáiste airnéise [Acht Uimh. 24 de 2010]
“mortgage” includes an equitable mortgage, a charge on registered land and a chattel mortgage
Féadfar ordú a dhéanamh ag ceapadh glacadóra le haghaidh forghníomhú i gcothromas i leith suime aonair FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
An order appointing a receiver by way of equitable execution may be limited to a single sum
In aon chaingean Phrobháide féadfaidh aon chosantóir uacht a chur ar aird i bhfoirm frithéilimh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
In any Probate action any defendant may propound a will by way of counterclaim.
An té atá ina t(h)airbhí i gcás deontais nó tiomnachta
One who is the beneficiary of a grant or bequest
I gcás den sórt sin measfar gurb í an chéad chóip a chuirfidh duine ar bith ar ordú seachas an té atá le bheith ina dheontaí nó a aturnae an chéad chóip agus is dá réir sin a mhuirearófar an táille. FOINSE: I.R. 1981
In such a case the first copy bespoken by anyone other than the intending grantee or his solicitor shall be treated as the first copy and shall be charged for accordingly.
Aistriú réadmhaoine nó maoin phearsanta trí uacht.
The transfer of real or personal property via a will
... nó ag a raibh éifeacht, uachta nó codaisíle nó diúscartha tiomnaí eile, nó aon choda d'uacht nó de chodaisíl nó de dhiúscairt thiomnach eile...
... or having the form or effect of a[]will or codicil, or of a part of a will or codicil, or other testamentary disposition ...
'testamentary disposition': n. how the terms of a will divide the testator's (will writer's) estate, including specific gifts to named beneficiaries. (http://dictionary.law.com)
Ar uacht, nó uacht agus codaisíl nó codaisíleacha, nó diúscairt thiomnach eile, dhuine mhairbh a thaisceadh lena slánchoimeád, agus an admháil ar thaisceadh a áireamhFOINSE: I.R. 1980
For depositing the will, or will and codicil or codocils, or other testamentary disposition of a deceased person for safe custody, including the deposit receipt
Maoin uile (réadmhaoin agus maoin phearsanta) i seilbh duine ag tráth a bháis/báis
All property, real and personal, owned by a person at the time of death
...doiciméad foirmiúil a ullmhú chun teideal a fháil chun eastát éagaigh a riaradh agus doiciméad foirmiúil a dhréachtadh lena mbunaítear nó lena n-aistrítear leas i dtalamh,".FOINSE: I.R. 1981
...the preparation of a formal document for obtaining title to administer the estate of a deceased person and the drafting of a formal document creating or transferring an interest in land,".
As gníomhú thar ceann, nó as cosaint leas, aon éilitheora Éireannaigh ar eastát duine mhairbh lasmuigh den StátFOINSE: I.R. 1980
For acting on behalf of, or protecting the interests of, any Irish claimant to the estate of a deceased person situate abroad...
GAglaneastát fir1
gu glaneastáit, ai glaneastáit, gi glaneastát
An chuid d'eastát duine éagtha atá fágta tar éis na hasbhaintí ar fad a bhaineann le riarachán an eastáit agus fiacha an duine éagtha a thógáil as
That part of a deceased's estate which remains when all deductions for administering the estate and debts of the deceased have been made
An táille iomlán is iníoctha faoi mhír Uimh. 13 ar an nglaneastát. (Ní thabharfar lamháltas ar bith in aghaidh na táille a íocadh roimhe sin faoi mhír Uimh. 12) [FOINSE: I.R. 1981]
The full fee payable under item No. 13 on the net estate (No allowance shall be made for the fee previously paid under item No. 12).
(a) I gcás nach mó glanluach an eastáit (idir réadach agus phearsanta), mar a thaispeántar sa Mhionnscríbhinn nó sa Dearbhasc le haghaidh Ioncaim, ná:FOINSE: I.R. 1981
(a) where the net estate (both real and personal), as shown in the Affidavit or Affirmation for Revenue, does not exceed the value of:
In aon chaingean den sórt sin taispeánfaidh an formhuiniú cé acu an mar chreidiúnaí, seiceadóir, riarthóir, leagáidí iarmharach, leagáidí, neasghaol, oidhre ginearálta, nó réadtiomnaí atá an gearánaí ag éileamh, nó cad é an cháilíocht eile ina bhfuil sé ag éileamh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
In any such action the indorsement shall show whether the plaintiff claims as creditor, executor, administrator, residuary legatee, legatee, next-of-kin, heir-at-law, devisee, or in what other character
GAlaghdú fir
gu laghdaithe, iol laghduithe
(of legacies)
Ní bheidh rannpháirtí ar bith i dteideal aon laghdú a fháil ar ranníoc toisc gur fágadh aon ní ar lár nó go ndearnadh dearmad ar bith mar luaitear sa mhír roimhe seo den Rialachán seo. FOINSE: I.R. 1980
No subscriber shall be entitled to any abatement of subscription in respect of any omission or error mentioned in the foregoing paragraph of this Regulation
An tairbhí nó na tairbhithe atá ainmnithe in uacht le teacht in oidhreacht ar fhuíoll eastáit tar éis na tiomnachtaí sonracha a bheith curtha i gcrích
The beneficiary or beneficiaries named in a will who are to receive what remains of an estate after the bequests of specific items are carried out
In aon chaingean den sórt sin taispeánfaidh an formhuiniú cé acu an mar chreidiúnaí, seiceadóir, riarthóir, leagáidí iarmharach, leagáidí, neasghaol, oidhre ginearálta, nó réadtiomnaí atá an gearánaí ag éileamh, nó cad é an cháilíocht eile ina bhfuil sé ag éileamh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
In any such action the indorsement shall show whether the plaintiff claims as creditor, executor, administrator, residuary legatee, legatee, next-of-kin, heir-at-law, devisee, or in what other character.
An próiseas a bhaineann leis an dréacht deiridh de dhoiciméad a phriontáil nó a scríobh
The process of printing or writing the final version of a document
Ar aon nóta eile a dhéanamh ar dheonú nó ar léirscríbhinn FOINSE: I.R. 1980
For making any other notation on a grant or on an engrossment
Fógra ag sonrú go bhfágfar riarachán eastát an duine éagtha faoin riarthóir.
A notice stating that the administration of a deceased's estate will be given to the administrator.
(xviii) Ordú chun forghairm a eisiúint d'fhonn deonú probháide nó litreacha riaracháin a thaisceadh sa Chúirt in ábhair phrobháide chointinneacha. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(xviii) An order for the issue of a citation to lodge in Court a grant of probate or letters of administration in contentious probate matters.
Ar aon ghnáthbhille sibhialta nó gnáth-thoghairm (lena n-áirítear Idirphléadáil, Eisiachtain, Athsheachadadh, billí sibhialta maidir le deonú nó cúlghairm Probháide nó Litreacha Riaracháin agus Iarratais Díobhála Coinúla) a eisiúint, cibé méid a bheidh i gceist. [FOINSE: I.R. 1981]
On the issue of any ordinary civil bill or summons (including Interpleader, Ejectment, Replevin, civil bills in relation to the grant of revocation of Probate or Letters of Administration and Criminal Injury Applications), irrespective of the amount involved
A person whom the testator or donor cannot disinherit because the law reserves part of the estate for that person.
An duine atá i dteideal maoin duine éagtha a fháil faoi rialacha díthiomnachta.
The person who is entitled to inherit a deceased's property under rules of intestacy.
In aon chaingean den sórt sin taispeánfaidh an formhuiniú cé acu an mar chreidiúnaí, seiceadóir, riarthóir, leagáidí iarmharach, leagáidí, neasghaol, oidhre ginearálta, nó réadtiomnaí atá an gearánaí ag éileamh, nó cad é an cháilíocht eile ina bhfuil sé ag éileamh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
In any such action the indorsement shall show whether the plaintiff claims as creditor, executor, administrator, residuary legatee, legatee, next-of-kin, heir-at-law, devisee, or in what other character.
Ar aon fhógrán nó údarás d'fhógra craolta a shíniú, a shocrú nó a cheadú, d'aon duine ag a bhfuil teideal mar neasghaol nó mar oidhre ginearálta nó eile chun scair d'aon mhaoin a fháil-FOINSE: I.R. 1980
On signing, settling or approving any advertisement, or authority for a broadcast announcement, for any person entitled as next-of-kin, heir-at-law or otherwise to share in any property
a form of testate partible inheritance whereby a deceased's estate is separated into (1) an indefeasible portion (indefeasible = that cannot be annulled or made void: an indefeasible claim; indefeasible rights), the forced estate, passing to the deceased's next-of-kin, and (2) a discretionary portion, or free estate, to be freely disposed of by will
Cáipéis theagascach nach dtagann in éifeacht go dtí go bhfuil a (h)úinéir básaithe
An instructive document which does not take effect until after the death of the owner
Ar dhoiciméad ar bith eile a chomhadú (ach amháin na páipéir thiomnacha ar ina leith a dheonaítear Probháid nó Riarachán maille le huacht) FOINSE: I.R. 1980
For filing any other document (except the testamentary papers in respect of which Probate or Administration with will annexed is granted)
cuir isteach anseo dátaí agus sonraí aon pháipéar tiomnach eile a bhfuil eolas, faisnéis nó tuairim ar bith ag an teisteoir fúthu FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
here add the dates and particulars of any other testamentary papers of which the deponent has any knowledge, information, or belief
GAprobháid bain2
gu probháide
Aitheantas do bhailíocht uachta
Recognition of the validity of a will
(xviii) Ordú chun forghairm a eisiúint d'fhonn deonú probháide nó litreacha riaracháin a thaisceadh sa Chúirt in ábhair phrobháide chointinneacha. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(xviii) An order for the issue of a citation to lodge in Court a grant of probate or letters of administration in contentious probate matters
GAriarthóir fir3
gu riarthóra, iol riarthóirí
(IN LAW OF SUCCESSION: MALE)
Duine a bhfuil údarás dlí aige chun bainistíocht a dhéanamh ar mhaoin duine eile
A person who is given the legal authority to manage the property of another person
(xiii) go n-íocfaidh tionóntaí a gcíosanna le glacadóir, le forghabhálaí, le caomhnóir nó le riarthóir pendente lite; FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(xiii) That tenants do pay their rents to receiver, sequestrator, guardian or administrator pendente lite;
Mionn an tseiceadóra nó an riarthóra. FOINSE: I.R. 1981
The oath of executor or administrator
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# banriarthóir · administratrix
GAtiomnacht bain3
gu tiomnachta, ai tiomnachtaí, gi tiomnachtaí
5%* nó más éigin cúnamh dlí a fhostú 2½%* de mhéid nó de luach glan aon réadthiomnadh, tiomnacht nó scaire dáilí a baineadh amach FOINSE: I.R. 1980
5 %* or if legal assistance has to be engaged 2½%* of the net amount or value of any devise, bequest or distributive share recovered
GAtiomnóir fir3
gu tiomnóra, ai tiomnóirí, gi tiomnóirí
Féadfaidh aon duine de neasghaolta aon duine a líomhnaítear a bheith ina thiomnóir nó ina dhíthiomnóir, nó aon tairbhí d'aon duine a líomhnaítear a bheith ina thiomnóir, láithriú ag éisteacht aon chaingne Probháide bíodh go bhféadfaidh sé nach ndearnadh páirtí de sa chaingean sin nó nár seirbheáladh é sa chaingean sin. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Any of the next-of-kin of any alleged testator or intestate, or any beneficiary of any alleged testator, may appear at the hearing of any Probate action although he may not have been made a party to the same or served therein
GAuacht bain3
gu uachta, ai uachtanna, gi uachtanna
ENwill s
Ionstraim dhlíthiúil a léiríonn conas is mian le duine a chuid/cuid sealúchais a dhiúscairt tar éis a bháis/báis
A legal instrument setting out how a person wishes his or her possessions to be disposed of after death
As treoir a thabhairt sleachta as Cláir Áitiúla nó cóipeanna d'Uachta, de Gníomhais nó de nithe eile a chuardach nó iad a fháil ó Oifig na nAnnálacha Poiblí nó áit eile, i dteannta an chaiteachais faoina rachfar agus aon táillí ar fhianú FOINSE: I.R. 1980
For directing search for, or obtaining, from Public Record Office or elsewhere, extracts from Local Registers, or copies of Wills, Deeds or other matters, in addition to expenses incurred and any fees for attestation ...
Páirtithe ag cur i gcoinne uachta, FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Parties opposing a will,