téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
63
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
Ní bhainfidh na Rialacháin seo le frithocsaídigh a bheidh le honnmhairiú ná le hathonnmhairiú. FOINSE: I.R. 1981
These Regulations shall not apply to antioxidants for export or re-export
...cuirfidh an Cléireach cóip dheimhnithe den ordú ón gCúirt chuig an mBailitheoir Custam agus Máil. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
...the Clerk shall send to the Collector of Customs and Excise a certified copy of the order of the Court.
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Téarmaí Éagothroma i gConarthaí Tomhaltóirí) (Leasú) 2000 FOINSE: I.R. Uimh. 23 de 2010
European Communities (Unfair Terms in Consumer Contracts) (Amendment) Regulations 2000
GAcustaim fir iol
gi custam
(Cáin ar earraí allmhairithe)
(import duties)
cáin a ghearrtar ar earraí arna n-allmhairiú
taxes which are charged on imported goods
Baineann na Rialacháin seo le hearraí a dtiteann an t-am ábhartha le haghaidh luacháil chun críocha custaim maidir leo ar an 1ú lá d'Iúil, 1980 nó dá éis. [FOINSE: I.R. 1980]
These Regulations apply to goods for which the material time for valuation for customs purposes falls on or after the 1st day of July, 1980.
Ar gach beartán nuair atá dleacht chustam iníoctha FOINSE: I.R. 1980
each parcel where customs duty is payable
"ciallaíonn 'oifigeach custam cuí' aon oifigeach custam agus máil nó aon oifigeach eile do na Coimisinéirí Ioncaim;FOINSE: I.R. 1980
"'appropriate officer of customs' means any officer of customs and excise or any other officer of the Revenue Commissioners;
(b) go ndéanfar, tráth an allmhairithe, an ceadúnas sin a sheachadadh don oifigeach iomchuí Custaim agus Máil.FOINSE: I.R. 1981
( b ) such licence is at the time of importation delivered to the proper officer of Customs and Exercise.
gur ghlac sé gach réamhchúram réasúnach agus gur fheidhmigh sé gach dícheall cuí le go seachnódh sé féin nó aon dhuine eile faoina smacht cion den sórt sin a dhéanamh.
that he took all reasonable precautions and exercised all due diligence to avoid the commission of such an offence by himself or any other person under his control.
go ndearna sé gach beart réasúnach agus gur chuir sé gach díograis chuí i bhfeidhm le go seachnódh sé féin nó aon duine eile faoina smacht cion den sórt sin a dhéanamh.
that he took all reasonable precautions and exercised all due diligence to avoid the commission of such an offence by himself or any other person under his control.
in the context of the ATAD1 proposal, provision aimed to limit the scope of the rules to cases where the Controlled Foreign Company2 was not established for valid commercial reasons (i.e. does not have 'economic substance')1 Anti Tax Avoidance Directive [ IATE:3567977 ]2 Controlled Foreign Company [ IATE:901252 ]
GAdleacht bain3 chustam
gu dleachta custam, iol dleachtanna custam
dleacht bain3 chustaim dímholta/superseded
ciallaíonn "biotáille mhótair" aon bhiotáille arb é atá inti go hiomlán nó go páirteach olaí éadroma hidreacarbóin de réir bhrí alt 1 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1931 (Uimh. 43 de 1931), agus atá oiriúnach chun í a úsáid mar bhreosla in inneall dócháin inmheánaigh;FOINSE: I.R. 1981
"motor spirit" means any spirit which consists wholly or partly of hydrocarbon light oils within the meaning of section 1 of the Finance (Customs Duties) (No. 4) Act, 1931 (No. 43 of 1931), and which is suitable for use as fuel in an internal combustion engine;
Beidh an Lárionad saor freisin ó dhliteanas maidir le haon chánachas nó dleachtanna custam a bhailiú nó a íoc.FOINSE: I.R. 1980
The Centre shall also be exempt from liability for the collection or payment of any taxes or customs duties.
Ar gach beartán nuair atá dleacht chustam iníoctha FOINSE: I.R. 1980
On each parcel where customs duty is payable
GAe-mharc fir4
gu e-mhairc, iol e-mharcanna
Marc a chuirtear le hearraí pacáistithe, de réir na reachtaíochta ábhartha.
A mark added to packaged goods, as per the relative legislation.
Pacáiste allmhairithe le hath-onnmhairiú, agus an e-mharc orthu, go dtí áit i mBallstát eile de chuid CEE. FOINSE: I.R. 1981
Imported Packages to be re-exported, bearing the e-mark, to a place in another Member State of the EEC.
Conradh a thugtar d'oibrí nach gnáthfhostaí de chuid an chonraitheora é.
A contract which is offered to a worker who is not a regular employee of the contractor.
(e) Daoine a bhí ag obair de réir fochonartha saothair amháin. [foinse: TSL]
( e ) Persons working on a labour-only subcontract basis.
Toradh díolachán gléasra, innealra, trealaimh agus feithiclí [Ionstraimí Reachtúla: 1980]
Value of sales of plant. machinery. equipment and vehicles [Statutory Instruments: 1980]
Talamh nó foirgnimh a úsáidtear chun ioncam a ghiniúint, ó ioncam cíosa nó ó ioncam caipitiúil.
Land or buildings used to generate income, from rental income or capital gain.
Ní fhorléireofar aon ní sna Rialacháin seo mar ní a chuirfidh isteach ar fhoráil aon reachta, cibé acu ar ritheadh é roimh na Rialacháin seo a dhéanamh nó dá éis, ar foráil í a thugann cosaint do bheatha nó sláinte an duine, beatha nó sláinte an ainmhí, beatha nó sláinte an phlanda nó do mhaoin tionscail nó tráchtála.
Nothing in these Regulations shall be construed as affecting a provision of any statute, whether passed before or after the making of these Regulations, which is a provision for the protection of human life or health, animal life or health, plant life or health, or industrial or commercial property.
ní ghearrtar dleacht
duty not payable
Na Rialacháin Aerfoirt Neamhchustam (Réim Dlíthe a Leathnú) (Uimh. 2), 1980, is teideal do na Rialacháin seo.
These Regulations may be cited as the Customs-free Airport (Extension of Laws) (No. 2) Regulations, 1980.
Oifigeach stáit a bhfuil sé mar chúram air cosc a chur leis an smuigleáil.
An officer of the state whose duty it is to prevent smuggling.
Nuair a bheidh aon phrátaí amha nó neamhphróiseáilte á n-allmhairiú féadfaidh oifigeach Custaim agus Máil ar bith ...FOINSE: I.R. 1981
When any raw and unprocessed potatoes are imported any officer of Customs and Excise may, ...
"ciallaíonn 'oifigeach custam cuí' aon oifigeach custam agus máil nó aon oifigeach eile do na Coimisinéirí Ioncaim
"'appropriate officer of customs' means any officer of customs and excise or any other officer of the Revenue Commissioners;
Duine nádúrtha nó duine dlítheanach atá páirteach i gconradh
A legal or natural person who enters into a contract
(a) aon stát is páirtí conarthach i gCoinbhinsiún Nua-Eabhrac, nó FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
( a ) any state which is a contracting party to the New York Convention
As Dearbhú nó doiciméad eile a tharraingt nó as dearbhuithe nó teistíochtaí béil, a dhéanfaidh daoine i láthair Oifigigh Thaidhleoireachta nó Chonsalachta, a thógáil síos i scríbhinn, nó as comhaontuithe a dhéanfaidh páirtithe conarthacha ina láthair a chur i scríbhinn, gan táillí as fianú, etc., a áireamh, mura mbeidh thar 50 focal iontu FOINSE: I.R. 1980
For drawing a Declaration or other document, or for taking down in writing verbal declarations or depositions of persons made before a Diplomatic or Consular Officer, or for reducing into writing agreements made before him by contracting parties, exclusive of fees for attestation, etc. if not exceeding 50 words ...
(HAVING ENOUGH MONEY)
féadfaidh an Breitheamh a údarú go nglacfar le hionstraim arna forghníomhú ag aon duine sócmhainneach nó corparáid shócmhainneach FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
the Judge may authorise the acceptance of an instrument executed by any solvent person or corporation
Táille Imréitigh Chustam ar phaicéad poist isteach ar a bhfuil Dleacht Chustam dlite. FOINSE: I.R. 1980
Customs Clearance Fee on incoming postal packet liable to Customs Duty