téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
factual · acetal · acua- · cual · ACAT
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
Torthaí gaolmhara Related matches
The number of volumes of pure alcohol in 100 volumes of a beverage
An líon toirteanna alcóil íon atá in 100 toirt de dheoch
“actual alcoholic strength by volume” means the number of volumes of pure alcohol contained at a temperature of 20°C in 100 volumes of the product at that temperature
ciallaíonn "an neart alcólach iarbhír de réir toirte" an líon toirteanna alcóil íon atá, ag teocht 20°C, i 100 toirt den táirge ag an teocht sin. FOINSE: I.R. 1981
GAcostas fir1 iarbhír
gu costais iarbhír, ai costais iarbhír, gi costas iarbhír
fíorchostas fir1
gu fíorchostais, ai fíorchostais, gi fíorchostas
comparison of actual cost with budget
costas iarbhír i gcomparáid leis an mbuiséad
GAidirachar fir1 iarbhír
gu idirachair iarbhír, ai idirachair iarbhír, gi idirachar iarbhír
interval or distance between two vehicles, trains, or ships traveling in the same direction along the same route
GAparaiméadar fir1 iarbhír
gu paraiméadair iarbhír, ai paraiméadair iarbhír, gi paraiméadar iarbhír
Computers, Computer Science 1. In a programming language, a language object that appears in a procedure call and that is associated with the corresponding formal parameter for use in the execution of the procedure. 2. Synonymous with actual argument.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht 1. I dteanga ríomhchlárúcháin, oibiacht teanga a léirítear i nglao gnáis agus a chomhthiomsaítear leis an bparaiméadar foirmiúil a bhaineann leis lena úsáid i rith an ghnáis. 2. Argóint iarbhír.
The number of years given to a particular employment, and parts thereof, that are taken into account in the case of a claim for redundancy or other such payment
Líon na mblianta, agus codanna de bhlianta, atá caite ag duine i bhfostaíocht áirithe, agus a chuirtear san áireamh i gcás éileamh iomarcaíochta, nó íocaíocht den chineál sin
where A is the number of days, in the said period of three years, during which the original salary was payable, B is the salary which the person would have had on his last day of his actual reckonable service if the salary had not been changed, C is the number of days, in the said period of three years, in respect of each of which the changed salary was payable, and D is the salary on the last day of the person's actual reckonable service:
i gcás arb ionann A agus líon na laethanta, sa tréimhse sin trí bliana, a raibh an tuarastal bunaidh iníoctha lena linn, B agus an tuarastal a bheadh ag an duine ar an lá deireanach dá sheirbhís ináirithe iarbhír dá mba rud é nar athraíodh an tuarastal, C agus líon na laethanta, sa tréimhse sin trí bliana, a raibh an tuarastal athraithe i leith gach ceann díobh iníoctha agus D agus tuarastal an duine ar an lá deireanach dá sheirbhís ináirithe iarbhír: FOINSE: I.R. 1980
The actual number of years given to a particular employment, and parts thereof, that are taken into account in the case of a claim for pension payment or other such payment. Notional years are sometimes added to actual service in order to boost a pension payment
Líon iarbhír na mblianta atá caite ag duine i bhfostaíocht áirithe, agus a chuirtear san áireamh i gcás éileamh íocaíochta pinsin, nó íocaíocht den chineál sin. Cuirtear blianta barúlacha, uaireanta, leis an tseirbhís iarbhír agus íocaíocht pinsin á áireamh
T x P x actuarial factor where T = actual service to date of early retirement.
T x P x an mhír achtúireachta agus T = seirbhís iarbhír go dáta luathscoir FOINSE: I.R. 1981
that … such period … as the said Council think fit … shall, for the purposes of the Act of 1898, be reckonable as actual service under the said indentures of apprenticeship
go mbeidh pé tréimhse … is oiriúnach leis an gComhairle sin … ináirithe chun críocha Achta 1898 mar sheirbhís iarbhír faoi na dintiúirí príntíseachta sin FOINSE: Acht Uimh. 18 de 1954
GAcaillteanas fir1 iomlán iarbhír
gu caillteanais iomláin iarbhír, ai caillteanais iomlána iarbhír, gi caillteanas iomlán iarbhír
Gluaiseanna breise Auxilliary glossaries
IATE
actual collective consumption
tomhaltas comhchoiteann iarbhír
actual final consumption
tomhaltas críochnaitheach iarbhír
actual individual consumption
tomhaltas aonair iarbhír
fee-based contractual work
obair chonarthach ar tháille
1980 Rome Convention; Convention on the law applicable to contractual obligations
an Coinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha; Coinbhinsiún 1980 na Róimhe
contractual margins of preference
corrlach fabhair conarthach
contractual exploitation rights; contractual licensing
ceadúnú conarthach
actual rate of increase
ráta iarbhír an mhéadaithe
non-contractual liability
dliteanas neamhchonarthach
contractual liability
dliteanas conarthach
contractual obligation
oibleagáid chonarthach
the costs actually incurred
na costais a tabhaíodh iarbhír
contractual margin of preference
corrlach fabhair conarthach
actual result
iarmhairt iarbhír
First Protocol on the interpretation by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the law applicable to contractual obligations
an Chéad Phrótacal maidir le léiriú Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún um an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha
Convention on the accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 June 1980
an Coinbhinsiún maidir le haontachas Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile leis an gCoinbhinsiún maidir leis an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha arna oscailt lena shíniú sa Róimh ar an 19 Meitheamh 1980
EFP; exchange against actuals; exchange for physical; exchange of futures for cash; exchange versus cash
malartú le haghaidh sócmhainní fisiceacha
Convention on the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the Convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in Rome on 19 June 1980, and to the First and Second Protoco
an Coinbhinsiún ar aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne don Choinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha, a osclaíodh chun a shínithe sa Róimh an 19 Meitheamh 1980, agus don Chéad Ph
actual carrier; performing carrier; substitute carrier
iompróir iarbhír; iompróir ionadach
contractual netting
glanluacháil chonarthach
actual stock
stoc iarbhír
price actually paid or payable
an praghas a íocadh iarbhír nó atá iníoctha iarbhír
contractual relation; contractual relationship
gaol conarthach
actual value of the contribution
luach iarbhír na ranníocaíochta
contractual maturity
aibíocht chonarthach; dáta aibíochta an chonartha
original contractual maturity
aibíocht chonarthach tosaigh
contractual subrogation; stipulated subrogation
seachaíocht chonarthach; seachaíocht ordaithe
actual alcoholic strength by mass
neart alcóil iarbhír de réir maise
contractual relations
caidreamh conarthach
non-contractual preference
fabhar neamhchonarthach; tosaíocht neamhchonarthach
contractual maturity date
dáta na haibíochta conarthaí
actual flow
sreabhadh iarbhír
actual flight time
aga eitilte iarbhír
actual alcoholic strength
neart alcóil iarbhír
actual valuation of enterprises
luacháil iarbhír gnóthas
actual cost
costas iarbhír; fíorchostas
actual exportation
onnmhairiúchán iarbhír
actual working hours; actual working time
am oibre iarbhír; uaireanta oibre iarbhír
contractual commitment
gealltanas conarthach
contractual freedom; freedom of contract
saoirse chonarthach; saoirse conartha
actual time; clock time; recorded time; time taken; time used
aga iarbhír
actual alcoholic strength by volume
neart alcóil iarbhír de réir toirte
increases in value actually realized
méadú ar luach arna ghnóthú iarbhír
actual line capacity
acmhainn iarbhír líne
actual condition
bail iarbhír; staid iarbhír
actual cost calculation
ríomh an chostais iarbhír
actual driving time
aga tiomána iarbhír
actual headway
idirachar iarbhír
actual line time
aga líne iarbhír
actual vehicle weight
meáchan iarbhír feithicle
hour actually worked
uaireanta oibre iarbhír
actual hourly wages
pá iarbhír in aghaidh na huaire
actual value; current value
luach reatha
actual point of interconnection
pointe idirnaisc iarbhír
contractual obligation of the policy holder
an oibleagáid chonarthach atá ar shealbhóir an pholasaí
actual carrier; subcontractor
fochonraitheoir iompair; fo-iompróir
CNTCND; contractual conditions message
teachtaireacht maidir le coinníollacha conarthacha
actual competitor
iomaitheoir iarbhír
standard contractual clauses
clásail chonarthacha chaighdéanacha
actual domestic price
praghas intíre iarbhír
pre-contractual relationship
gaol réamhchonarthach
contractual congestion
plódú conarthach
actual distribution
dáileadh iarbhír
call the transaction before contractual maturity
an t-idirbheart a ghlaoch roimh an aibíocht chonarthach
contractual option
rogha chonarthach
contractually agreed gross payment
ollíocaíocht a bhfuil comhaontú conarthach déanta ina leith
perform on contractual agreements
comhaontú conarthach a chomhlíonadh
contractual cross product netting agreement
comhaontú glanluachála trastáirge conarthach
first contractual payment
an chéad íocaíocht chonarthach
actual foreign exchange position
suíomh iarbhír maidir le hairgeadra eachtrach
contractual waterfall
cascáid chonarthach; tosaíocht chonarthach
actual torso angle
uillinn iarbhír na cabhlach
actual point; RP
pointe froga
contractual arrangement
socrú conarthach
contractual cash flows
sreabhadh airgid conarthach
contractual maturity analysis
anailís aibíochta chonarthach
contractual obligation
oibleagáid chonartha; oibleagáid chonarthach
contractual rights
ceart conarthach
contractual completion
comhlánú conartha
pre-contractual statement
ráiteas réamhchonarthach
pre-contractual information
faisnéis réamhchonarthach
counterfactual; counterfactual scenario
cás frithfhíorasach
contractual obligation arising from a guarantee
oibleagáid chonarthach a d'eascair as ráthaíocht
Contractual and Financial Law Unit
An tAonad um an Dlí Conartha agus Airgeadais
contractual DGS
scéim ráthaíochta taiscí chonarthach
actual wheel power
rothchumhacht iarbhír
contractual maturity mismatch
aisioncronacht aibíochta chonarthach
contractual maturity ladder
dréimire na haibíochta conarthaí
counterfactual impact evaluation
meastóireacht tionchair fhrithfhíorasach
TÉARMAÍ MÍLEATA
factual knowledge
eolas fíorasach (fir1)
factual
fíorasach (a1)