téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
ACH · achtú · ACT · tacht · uacht
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
GAacht fir3
gu achta, iol achtanna
ENact s
(legislation)
cuir clabhsúr ar an obair agus déan cinneadh deiridh de réir an Achta
bring the matter to a conclusion and make a final decision in accordance with the Act
Torthaí gaolmhara Related matches
GAAcht fir3 Glass-Steagall
gu Achta Glass-Steagall
Airgeadas Dlí de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá a dhéanann baincéireacht tráchtála a scaradh ó bhaincéireacht infheistíochta, rud a chiallaíonn go bhfuil cosc ar bhainc thráchtála ó bhannaí corparáide agus ghnáthscaireanna a fhrithghealladh.
Finance US law that separated commercial from investment banking preventing commercial banks from underwriting corporate bonds and equities.
The British Nationality Act guaranteed that, although Irish citizens living in Britain would no longer be British citizens, they would have the rights of British citizens. It also allowed freedom of travel between the two countries. The British Nationality Act 1981 was an Act of Parliament passed by the British Parliament concerning British nationality. It has been the basis of British nationality law since 1 January 1983.
Gluaiseanna breise Auxilliary glossaries
IATE
competence of the Member States
inniúlacht na mBallstát
airworthiness
aeracmhainneacht
auxiliary power unit
aonad cumhachta cúntach
commercial air transport; commercial air transportation
aeriompar tráchtála
powered sailplane
seoleitleán cumhachtaithe
safety harness
úim shábháilteachta
flight safety
sábháilteacht eitilte
airworthiness code
cód aeracmhainneachta
minimum navigation performance specifications; MNPS
íos-sonraíochtaí feidhmiúcháin aerloingseoireachta
MET; meteorological services; meteorological services for air navigation
MET; seirbhísí meitéareolaíocha; seirbhísí meitéareolaíocha aerloingseoireachta
safety briefing card
cárta faisnéise sábháilteachta
non-precision approach; non-precision approach procedure; NPA
ascnamh neamhbheacht
Commercial Pilot Licence; CPL
ceadúnas píolóta tráchtála
flight procedure
nós imeachta eitilte
missed approach procedure
nós imeachta i gcás ascnaimh iomraill
airworthiness requirements
ceanglais aeracmhainneachta
area navigation; RNAV
loingseoireacht limistéir
ecotoxicity
éiceatocsaineacht
antagonism; drug antagonism
freasaitheacht
ad us. vet; for animal treatment only
le haghaidh tréidliachta amháin
ICSR; individual case safety report
tuairisc shábháilteachta do chás ar leith
decentralised agency; European Union decentralised agency
gníomhaireacht dhíláraithe; gníomhaireacht dhíláraithe de chuid an Aontais; gníomhaireacht dhíláraithe de chuid an Aontais Eorpaigh
fleshings and lime split waste
screaball súdaireachta agus blúire aoil
forestry economics
eacnamaíocht foraoiseachta
marine environment
muirthimpeallacht
metallurgical industry
tionscal miotalóireachta
municipality
bardasacht
nervous system toxicity; neurotoxicity
néarthocsaineacht
sustainability
inbhuanaitheacht
telemetry
teiliméadracht
willingness-to-pay; WTP
fonnmhaireacht chun íoc; toilteanas chun íoc
racketeering and extortion
cambheartaíocht agus sracaireacht
antiques and other art objects
seandachtaí agus réada ealaíne eile
current external balance
comhardú seachtrach reatha
economic disappearance of non-produced assets
imeacht eacnamaíoch sócmhainní neamhtháirgthe
external balance of goods and services
comhardú seachtrach earraí agus seirbhísí
loans
iasachtaí
other economic disappearance of non-produced assets
imeacht eacnamaíoch eile sócmhainní neamhtháirgthe
mailing
postáil bholscaireachta; postáil fógraíochta
brake balance; brake geometry; braking geometry
céimseata an choscánaithe; geoiméadracht an choscánaithe
integrated endurance braking system
córas comhtháite do choscánú buanseasmhachta
default; default of payment
mainneachtain; mainneachtain íocaíochta
liquidation proceedings
imeachtaí leachtaithe
beneficial ownership
úinéireacht thairbhiúil
liquidate assets
leachtaigh sócmhainní; leachtaigh stoc
borrowing operation
oibríocht faighte iasachta; oibríocht trína bhfaightear iasacht
activation policy
beartais ghníomhachtúcháin
print industry; printing industry
an tionscal clódóireachta
notified body
comhlacht dá dtugtar fógra
deliquency
ciontóireacht
irregularity
neamhrialtacht
price movement
gluaiseacht phraghsanna
agency staff; interim staff; temporary agency worker
foireann na gníomhaireachta
vandalism
loitiméireacht
Movement for Rights and Freedoms; MRF
Gluaiseacht na gCeart agus na Saoirsí
Democratic Unionist Party; DUP
an Páirtí Aontachtach Daonlathach; DUP
Ulster Unionist Party; UUP
Páirtí Aontachtach Uladh; UUP
Federal Constitutional Court
Cúirt Bhunreachtúil na Cónaidhme
MOSOP; Movement for the Survival of the Ogoni People
an Ghluaiseacht um Marthanas Phobal Ogoni; MOSOP
Community reference laboratory for residue testing; EU reference laboratory for residues of veterinary medicines and contaminants in food of animal origin
Saotharlann Tagartha an Aontais Eorpaigh um Thástáil ar Iarmhair de Chógais Tréidliachta agus d'Éilleáin i mBia de bhunadh ainmhíoch; Saotharlann Tagartha an Chomhphobail um Thástáil ar Iarmhair
Black Communities Development Act
Acht Forbraíochta na bPobal Gorm
Population Registration Act Repeal Act
an tAcht chun an tAcht um Chlárú Daonra a aisghairm
Abolition of Racially Based Land Measures Act
An tAcht um Dhíothú Beart Talún Bunaithe ar Chine
GAA; Group Areas Act
an tAcht um Ghrúplimistéir
Land Acts
Achtanna Talaimh
Italian Social Movement; MSI
Gluaiseacht Shóisialach na hIodáile
distance working; remote working; telecommuting; tele-commuting; teleworking
teileachomaitéireacht; teilea-oibriú
virtual reality; VR
réaltacht fhíorúil; VR
Commission Delegation; European Commission delegation
Toscaireacht ón gCoimisiún Eorpach
capital adequacy
leordhóthanacht caipitil
inadmissibility of a matter
neamh-inghlacthacht ábhair
procedural motion
tairiscint nós imeachta
incompatibility; incompatible office
neamhréireacht; oifig neamhréireach
request for urgent debate
iarraidh ar dhíospóireacht phráinneach
draft legislative resolution
dréachtrún reachtach
simplified procedure
nós imeachta simplithe
Legislative Observatory; OEIL
Faireachlann Reachtach
EHRF; European Human Rights Foundation
an Fhondúireacht Eorpach um Chearta an Duine; EHRF
ecological recovery
teacht aniar éiceolaíoch
Athens Piraeus Water Supply Company; Athens Water Supply and Sewerage Company; EYDAP SA
Cuideachta na hAithne um Sholáthar Uisce agus Séarachais
Safety Management Certificate; SMC
deimhniú bainistithe sábháilteachta
FUNAI; National Indian Foundation
Fondúireacht Náisiúnta um chosaint na nIndiach; FUNAI
Sakharov Prize; Sakharov Prize for Freedom of Thought
Duais Sakharov; Duais Sakharov um Shaoirse Smaointeoireachta
closure of a debate
críochnú na díospóireachta; díospóireacht a chríochnú
follow-up procedure
nós imeachta leantach
question for oral answer; question for oral answer with debate
ceist i gcomhair freagra ó bhéal; Ceist i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht
standing interparliamentary delegation
buantoscaireacht idirpharlaiminteach
for reasons of confidentiality
ar chúiseanna rúndachta
proceedings in camera
imeachtaí i seomra iata
legislative initiative
tionscnamh reachtach
delegation to the Conciliation Committee
toscaireacht chuig an gCoiste Idir-réitigh
admissibility
inghlacthacht
joint debate
comhdhíospóireacht
draft agenda
dréacht den chlár oibre; dréachtchlár oibre
final draft agenda
dréachtchlár oibre críochnaitheach
verbatim report of the proceedings
tuarascáil focal ar fhocal de na himeachtaí
public record of proceedings
taifead poiblí ar na himeachtaí
draft amendment
dréachtleasú
non-legislative report
tuarascáil neamhreachtach
draftsman; rapporteur for the opinion
dréachtóir; rapóirtéir don tuairim
interparliamentary delegation
toscaireacht idirpharlaiminteach
hearing
éisteacht
confidential procedure
nós imeachta rúndachta
first Vice-President
an chéad Leas-Uachtarán
political affinity
cleamhnacht pholaitiúil
Centre for Information, Discussion and Exchange on Asylum; CIREA
Ionad um Fhaisnéis, Díospóireacht agus Malartú maidir le tearmann
Conference on the Human Environment; Earth Summit; Stockholm Conference; UNCHE; United Nations Conference on the Human Environment
Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Timpeallacht Dhaonna; Comhdháil Stócólm
labour; labour force; manpower
daonchumhacht; lucht oibre; lucht saothair
Efics; European Forestry Information and Communication System
Córas Eorpach Faisnéise agus Cumarsáide na Foraoiseachta; EFICS
Rules of Procedure; Rules of Procedure of the European Parliament
Rialacha Nós Imeachta; Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
draft implementing measure
dréachtbheart cur chun feidhme
right of initiative; right of legislative initiative
an ceart maidir le tionscnamh reachtach; ceart tionscnaimh
Community system of reliefs from customs duty
Córas Comhphobail d'fhaoisimh ó dhleacht chustaim
non-legislative motion for a resolution
tairiscint neamhreachtach i gcomhair rúin
procedure in plenary without amendment and debate
nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú agus gan díospóireacht
Vice-President
Leas-Uachtarán
legislative period; legislative term; legislature; parliamentary term
reachtas; téarma parlaiminteach; téarma reachtach
biomedical engineering; BME
innealtóireacht bhithleighis
financial implications
impleacht airgeadais
conflict of interest
coimhlint leasa; coinbhleacht leasa
foreign worker; guest worker; immigrant worker
oibrí eachtrannach; oibrí ón gcoigríoch
award procedure
nós imeachta um dhámhachtain
foreign exchange forward; foreign-exchange forward transaction; forward exchange transaction; FX forward
idirbheart malairte eachtraí réamhcheaptha
economic crime; financial crime
coireacht eacnamaíoch
allergenicity
ailléirgineacht
Article 19, Global Campaign for Free Expression; Article 19, International Centre Against Censorship; International Centre Against Censorship - Article 19
Airteagal 19: an Lárionad Idirnáisiúnta i gcoinne na Cinsireachta
livestock production; livestock rearing; stockfarming
feirmeoireacht stoic; togáil stoic
forward commodity market
réamh-mhargadh tráchtearraí
accreditation body; approval body
comhlacht ceadúcháin; comhlacht creidiúnaithe
production premium
préimh táirgeachta
general product safety
sábháilteacht ghinearálta táirgí
cultural tourism
turasóireacht chultúrtha
actinolite
achtainilít
earthquake precursor
réamhtheachtaí creatha talún
carriage paid to; CPT
carraeireacht íoctha go dtí
dose-effect curve
cuar éifeachta dáileoige
time-effect curve
cuar éifeachta ama
survivability
cumas teacht slán
focal point; FOP; national focal point
an Lárionad Náisiúnta Sábháilteachta agus Sláinte; pointe fócasach
homeworker; outworker
eachtoibrí; oibrí amuigh
personal dosimetry
dáileogmhéadracht phearsanta
airworthiness certificate; certificate of airworthiness
deimhniú aeracmhainneachta
duty of secrecy; obligation of secrecy; secrecy obligation
oibleagáid rúndachta
useful efficiency
éifeachtúlacht úsáideach
ancillary banking service; banking type of ancillary service
seirbhísí coimhdeacha baincéireachta
provisional anti-dumping duty; provisional duty
dleacht frithdhumpála shealadach
import duty; import tariff; import tax
dleacht allmhairiúcháin
healthcare benefit; sickness benefit in kind
sochar breoiteachta comhchineáil
committed effective dose
dáileog éifeachtach thiomanta
identification document
doiciméad aitheantais; doiciméad céannachta
conformance testing; conformity test
tástáil chomhréireachta
correction factor; corrective factor; weighting
fachtóir ceartaitheach; fachtóir ceartúcháin; ualú
treaty shopping
siopadóireacht conarthaí
developmental toxicity
tocsaineacht fhorbarthach
juvenile delinquency
ógchiontacht
business secret; commercial secrecy
rún gnó; rún tráchtála
legal retirement age; statutory retirement age
aois dhlíthiúil scoir; aois scoir reachtúil
Audit Authority; Court of Audit
an Chúirt Iniúchóireachta
legal advice; legal counselling
comhairleoireacht dhlíthiúil
Lord President of the Council
Uachtarán Tiarna na Comhairle
code of good agricultural practice; code of good farming practice
cód dea-chleachtais feirmeoireachta; cód dea-chleachtais talmhaíochta
prudential regulation
rialáil stuamachta
over-legislation; over-regulation
ró-reachtóireacht; ró-rialáil
immunotoxicity
tocsaineacht imdhíonachta
Chamber of Deputies; Congress of Deputies
Comhdháil na dTeachtaí
price transparency
trédhearcacht ó thaobh praghsanna de
right to be different
ceart na héagsúlachta
freedom of thought
saoirse smaointeoireachta
conformity of production; CoP
comhréireacht táirgeachta
cross-border crime; transnational crime
coireacht thrasnáisiúnta
flour milling
muilleoireacht plúir
distillers' dark grains
dúthriosc driogaireachta
distillers' dried grains; dried distillers' grains
triosc tirim driogaireachta
Committee on Forest Industry
an Coiste um an Tionscal Foraoiseachta
Co-President
Comh-Uachtarán
linguistic diversity
éagsúlacht teanga; éagsúlacht teangacha
hydroelectric plant; hydroelectric power plant; hydroelectric power station; hydroelectric station; hydropower plant
stáisiún cumhachta hidrileictrí; stáisiún hidrileictreach
CCCI; Cyprus Chamber of Commerce and Industry
Comhlachas Tráchtála agus Tionscail na Cipire; CTTC
EAC; European Agency for Cooperation
an Ghníomhaireacht Eorpach um Chomhar; GEC
CSEC World Congress; World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children
Comhdháil Dhomhanda i gcoinne Teacht i dTír Gnéasach a Dhéanamh ar Leanaí chun críocha Tráchtála
sex tourism
turasóireacht ghnéis
N; People's Movement against the EU
Gluaiseacht an Phobail i gcoinne AE
POSEI; Programme of Options Specifically Relating to Remoteness and Insularity
Clár de roghanna a bhaineann go sonrach le hiargúltacht agus le hoileánacht
traffic light; traffic light signal; traffic signal
solas tráchta
comorbidity; co-morbidity
comhghalracht
Federal Law Gazette; Federal Law Gazette for the Republic of Austria; Official Journal of the Republic of Austria
Iris Oifigiúil Phoblacht na hOstaire
bridging study; toxicological bridging study
staidéar eachtarshuímh; staidéar eachtarshuímh tocsaineolaíoch
electric-shock baton; stun baton
stiúdsmachtín
ANAPA; Spanish National Association of Owners of Deep-sea Longliners
Cumann Náisiúnta na Spáinne um Úinéirí Bád Spiléireachta Domhainfharraige
feminisation of poverty
baineannú na bochtaineachta
uniform electoral procedure
nós imeachta toghcháin aonfhoirmeach
combating corruption; fight against corruption
éillitheacht a chomhrac
indivisibility of human rights
dodhealaitheacht chearta an duine; doroinnteacht chearta an duine
torture victim; victim of torture
íospartach céastóireachta
membrane osmometry
osmaiméadracht scannáin
alternative to prison
malairt ar phríosúnacht
custodial penalty; custodial sanction; custodial sentence; deprivation of liberty; imprisonment; incarceration
príosúnacht
neighbourhood service
seirbhís chomharsanachta; seirbhís sa chomharsanacht
liquidator
leachtaitheoir
tandem mass spectrometry
mais-speictriméadracht sraithe
democratic accountability
cuntasacht dhaonlathach
solvency risk
riosca sócmhainneachta
failure by a State to fulfil obligations; failure of a Member State to fulfil obligations
mainneachtain bhallstáit ina chuid oibleagáidí a chomhlíonadh; mainneachtain stáit ina chuid oibleagáidí a chomhlíonadh
Community initiative concerning economic and social regeneration in urban areas; Community initiative concerning economic and social regeneration of cities and of neighbourhoods in crisis in order to promote sustainable urban development; URBAN II
tionscnamh Comhphobail maidir le hathghiniúint eacnamaíoch agus shóisialta cathracha agus comharsanachtaí a bhfuil géarchéim iontu d''fhonn forbraíocht uirbeach inbhuanaithe a chur ar aghaidh; tionscnamh Comhphobail maidir le hathghiniúint eacnamaíoch agus shóisialta i gceantair uirbeacha; URBAN II
crime victim
íospartach coireachta
European Union Prize for Contemporary Architecture; Mies van der Rohe Award
Duais an Aontais Eorpaigh le haghaidh na hAiltireachta Comhaimseartha; Gradam Mies van der Rohe
Administrative Board of the European Agency for Safety and Health at Work; Governing Board of the European Agency for Safety and Health at Work
Bord Rialaithe na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair
genuine occupational requirement
fíor-riachtanas gairme
right to an effective remedy and to a fair trial
an ceart chun leighis éifeachtaigh agus chun trialach córa; an ceart chun leighis éifeachtaigh agus chun trialach cothroime
principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties
prionsabail na dlíthiúlachta agus na comhréireachta i dtaca le cionta coiriúla agus pionóis
eugenic practice
cleachtas eoiginice
emerging disease
galar atá ag teacht chun cinn
self-regulatory body; self-regulatory organisation; SRO
CFR; comhlacht féinrialála; eagraíocht féinrialála; EFR
party to a conflict
páirtí i gcoinbhleacht
Rules of Procedure and Evidence
Rialacha Nós Imeachta agus Fianaise
metallurgical-grade alumina; SGA; smelter-grade alumina
alúmana de ghrád miotalóireachta
systemic irregularity
neamhrialtacht shistéamach
Statute for Members; Statute for Members of the European Parliament
Reacht Fheisirí Pharlaimint na hEorpa; Reacht na bhFeisirí
title transfer collateral arrangement; title transfer financial collateral arrangement; TTCA
socrú comhthaobhachta airgeadais aistrithe teidil
collateral pooling system
córas comhthiomsaithe comhthaobhachta
responsibility for return to the country of origin
freagracht as aischur chuig an tír thionscnaimh; freagracht as filleadh ar an tír thionscnaimh
voting procedure
an nós imeachta vótála
annuity; annuity contract
blianacht; conradh blianachta
International Week of Science and Peace; IWOSP
Seachtain Idirnáisiúnta na hEolaíochta agus na Síochána
ACAT; Action by Christians against Torture; Action by Christians for the Abolition of Torture
ACAT; Gníomhaíocht ag Críostaithe i gcoinne na Céastóireachta
ODP; Orderly Departure Programme
Clár um Imeacht Ordúil
ELR; exceptional leave to enter or remain (ELE/R); exceptional leave to remain
cead eisceachtúil chun dul isteach nó chun fanacht
enduring power of attorney; EPA
cumhacht mharthanach aturnae
CONAIE; Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador
Cónaidhm Náisiúntachtaí Dúchasacha Eacuadór
NASA; National Aeronautics and Space Administration
an tÚdarás Náisiúnta um Aerloingseoireacht agus um Spás; NASA
AAAI; American Association for Artificial Intelligence; Association for the Advancement of Artificial Intelligence
an Comhlachas Meiriceánach faoi choinne na hIntleachta Saorga
CAAA; Comprehensive Anti-Apartheid Act
Acht Cuimsitheach um Fhrith-Chinedheighilt; Acht Frith-Apartheid Cuimsitheach
AIM; American Indian Movement
AIM; Gluaiseacht Indiaigh Mheiriceá
FOI Act; FOIA; Freedom of Information Act
an tAcht um Shaoráil Faisnéise
Act of Parliament
Acht Parlaiminte
Disaster Prevention and Preparedness Agency; Disaster Prevention and Preparedness Commission; DPPA; DPPC; Relief and Rehabilitation Commission; RRC
an Ghníomhaireacht um Chosc agus Ullmhacht maidir le Tubaistí
MFJ; Movement for Freedom and Justice
Gluaiseacht um Shaoirse agus um Cheartas; MFJ
Campaign against Torture
an Feachtas in aghaidh an Chéasta
SPLM; Sudan People's Liberation Movement
Gluaiseacht um Shaoirse Phobal na Súdáine; SPLM
Campaign for freedom of information
feachtas um shaoráil faisnéise
IEB; Irish Export Board
Córas Tráchtála Teoranta; CTT
Irish Trade Board; ITB
an Bord Tráchtála
liquid asset; liquid capital; quick asset; realizable asset
sócmhainn leachtach
accessibility
inrochtaineacht
reverse engineering
ais-innealtóireacht; díthiomsú
Comedi; Commerce electronic data interchange
Comedi; idirmhalartú leictreonach sonraí tráchtála
duty relief; duty-free provision; relief from customs duty; relief from duty
faoiseamh ó dhleacht; faoiseamh ó dhleacht chustaim
conflict free
saor ó choinbhleacht
United Nations Relief and Rehabilitation Agency; UNRRA
Gníomhaireacht Fóirithinte agus Athshlánaithe na Náisiún Aontaithe; UNRRA
minimum age of criminal responsibility
aois íosta na freagrachta coiriúla
neurotropism
néaratrópacht
certificate of professional competence
deimhniú ar inniúlacht ghairmiúil
EEC inspection; EEC surveillance
cigireacht CEE; faireachas CEE
excise good
táirge faoi réir dleacht mháil
general competence
inniúlacht ghinearálta
GEM; Gender Empowerment Measure
GEM; Innéacs um Chumhachtú na mBan
ICAO Regional Supplementary Procedures; Regional Supplementary Procedures; SUPPS
nósanna imeachta forlíontacha réigiúnacha; SUPPanna
SFM; Slow Food Movement
Gluaiseacht 'Slow Food'
lending capacity
acmhainn chun iasacht a thabhairt; acmhainn iasachtaithe
ECPAT; ECPAT International; End Child Prostitution and Trafficking; End Child Prostitution in Asian Tourism; End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes
Cuir Deireadh le Striapachas Leanaí agus Gáinneáil ar Leanaí; Cuir Deireadh le Striapachas Leanaí i dTurasóireacht na hÁise; Cuir Deireadh le Striapachas Leanaí, Pornagrafaíocht Leanaí agus Gáinneáil ar Leanaí chun críocha Gnéis; ECPAT
acceptance credit; acceptance facility
creidmheas glacachta
draft opinion
dréacht-tuairim
Labour Inspectorate
Foireann Chigireachta Saothair
Belgian Interregional Environment Agency
Gníomhaireacht Idir-réigiúnach na Beilge um an gComhshaol
water poverty
bochtaineacht a bhaineann le huisce
inward processing drawback procedure; inward processing drawback system; inward processing procedure in the form of the drawback system
nós imeachta aisíocaíochta dleachta próiseála isteach
minister-president; regional prime minister
aire-uachtarán
microcephaly
micriceifealacht
immunocompromised; immunosuppressed
lagaithe maidir le himdhíonacht; sochta maidir le himdhíonacht
black-faced curassow; black-faced piping guan; black-fronted piping guan; jacutinga
guán píopaireachta uchtdubh
Trinidad white-headed curassow; Trinidad white-headed piping guan
guán píopaireachta Oileán na Tríonóide
sea-urchin cactus; star cactus
cachtas réaltach
Aztec cactus
cachtas Astacach
school leaving certificate
ardteistiméireacht
Doctor in Philosophy; Doctor of Philosophy; DPhil; Dr.philos.; PhD
D. Phil.; Dochtúir Fealsúnachta; Ph.D.
Oireachtas
Oireachtas
pro-cyclical effect
éifeacht chomh-thimthriallach
commercial real estate market
margadh an eastáit réadaigh tráchtala; margadh i dtaca le heastát réadach tráchtálach
seven-coloured tanager
tanagair seachtdathach
Brady pincushion cactus
cachtas pioncáis Brady
Knowlton cactus
cachtas Knowlton
Peebles Navajo cactus
cachtas Navajo Peebles
B2C; business-to-consumer
gnólacht le tomhaltóir
absorption, distribution, metabolism and excretion; ADME
ADME; ionsú, dáileadh, meitibileacht agus eisfhearadh
KRRiT; National Broadcasting Council
An Chomhairle Náisiúnta Craoltóireachta
Environment Protection Agency; EPA
an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil; EPA
ICVS; International Crime Victim Survey; International Crime Victimization Survey
an Suirbhé Idirnáisiúnta ar Íospartaigh Choireachta; ICVS
energy diplomacy
taidhleoireacht fuinnimh
Irish Creamery Milk Suppliers Association; SMD
Cumann Soláthróirí Bainne Uachtarlainne na hÉireann
single-nucleotide polymorphism; SNP
polamorfacht aon-núicléitíde
CMBS; commercial mortgage-backed security
urrús tráchtálach le taca morgáistí
EAR; estimated average requirement
meánriachtanas measta; MRM
Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict; SRSG/CAAC
Ionadaí Speisialta an Ard-Rúnaí maidir le Leanaí agus Coinbhleacht Armtha
LLNA; Local Lymph Node Assay
Measúnacht ar Nód Logánta Limfe
MESA; MEST; Mouse Ear Swelling Assay; Mouse Ear Swelling Test
measúnacht at chluas na luchóige; tástáil at chluas na luchóige
collective intelligence
intleacht chomhchoiteann
shopping mall
siúlán siopadóireachta; stuara siopadóireachta
schizoaffective disorder
neamhord scitseamothachtálach
SCLC; Southern Christian Leadership Conference; Southern Leadership Conference; Southern Leadership Conference on Transportation and Nonviolent Integration
Comhdháil Cheannaireachta Críostaí an Deiscirt; SCLC
draft report
dréacht-tuarascáil
experienced reviser of translations
athcheartaitheoir cleachta aistriúchán; duine a bhfuil taithí aige ar aistriúcháin a athléamh
experienced translator or interpreter
aistritheoir nó ateangaire a bhfuil taithí aige nó aici; aistritheoir nó ateangaire cleachta
Heritage Council
an Chomhairle Oidhreachta
HR.IDOC; IDOC; Investigation and Disciplinary Office; Investigation and Disciplinary Office of the Commission
an Oifig Imscrúdaithe agus Araíonachta; Oifig Imscrúdaithe agus Araíonachta an Choimisiúin
biomining
bithmhianadóireacht
Global Relief Foundation; GRF
an Fhondúireacht um Fhóirithint Dhomhanda
unsolicited commercial communication
cumarsáid tráchtála gan iarraidh
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
Fondúireacht Charthanais Al-Haramain agus Al Masjed Al-Aqsa
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel; STCW-F
an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Phearsanra Soithí Iascaireachta
m-banking; mobile banking
baincéireacht mhóibíleach
biometric recognition; biometrics
bithmhéadracht
BINUCA; BONUCA; United Nations Integrated Peacebuilding Office in the Central African Republic; United Nations Peacebuilding Support Office in the Central African Republic
BINUCA; Oifig na Náisiún Aontaithe um Chothú Comhtháite Síochána i bPoblacht na hAfraice Láir
innumeracy
neamhuimhearthacht
political correctness
ceartaiseacht pholaitiúil
Union for a Popular Movement
Aontas um Ghluaiseacht Pobail
pharmacological effect
éifeacht chógaseolaíochta
retail brokerage; retail stockbroking
bróicéireacht mhiondíola
General Product Safety Directive; GPSD
an Treoir maidir le Sábháilteacht Ghinearálta Táirgí
Benevolence International Foundation; BIF
BIF; Fondúireacht Idirnáisiúnta Dea-Mhéine
contingency measure
beart teagmhasachta
distributional effect; distributive effect
éifeacht dáileacháin; éifeacht dháileach
hostile environment
timpeallacht naimhdeach
EITI; Extractive Industries Transparency Initiative
EITI; tionscnamh um thrédhearcacht na dtionscal eastóscach
materiality level; materiality limit; materiality threshold
tairseach ábharthachta; tairseach na hábharthachta
audit risk
riosca iniúchóireachta
legality and regularity
dlíthiúlacht agus rialtacht
external auditor
iniúchóir seachtrach
inspection
cigireacht
observation
breathnóireacht
effectiveness; principle of effectiveness
éifeachtacht
internal control procedure
nós imeachta rialaithe inmheánach
reliability of accounts; reliability of the accounts
iontaofacht na gcuntas
economy; principle of economy
barainneacht
efficiency; principle of efficiency
prionsabal na héifeachtúlachta
SAI; Supreme Audit Institution
an tUasfhoras Iniúchóireachta; UFI
audit task
tasc iniúchóireachta
materiality
ábharthacht
audit procedure
nós imeachta iniúchóireachta
accountability
cuntasacht
appropriate audit evidence
fianaise iniúchóireachta iomchuí
audit strategy
straitéis iniúchóireachta
consistency
comhsheasmhacht
GAAS; generally accepted auditing standard
caighdeán iniúchóireachta a bhfuil glacadh coitianta leis
prudence
stuamacht
reality of operations
réaltacht oibríochtaí
substance over form
réaltacht thar fhoirm dhlíthiúil
IAC; internal audit capability; Internal Audit Function
cumas iniúchóireachta inmheánaí
specialised financial irregularities panel
sainphainéal um mírialtachtaí airgeadais
certificate of conformity; COC
deimhniú comhréireachta
external economies
barainneacht eachtrach
Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods
an Coiste Codex um Iarmhair Drugaí Tréidliachta i mBianna
Indian fig
cachtas fige Indiach
purchasing power
cumhacht ceannaigh
annotated draft agenda
dréachtchlár oibre anótáilte
complexity
castacht
reliability
iontaofacht
to adjust a monopoly
coigeartaigh monaplacht
Harmonised Commodity Description and Coding System; Harmonised System; HS
CC; Córas Comhchuibhithe; Córas Comhchuibhithe um Thuairisciú agus um Chódú Tráchtearraí
Convention on International Factoring
an Coinbhinsiún maidir le Fachtóireacht Idirnáisiúnta
award of the contract; placing of the contract
conradh a dhámhachtain
awareness campaign
feachtas feasachta
remote sensing
cianbhraiteacht
sick leave
saoire bhreoiteachta
connexity; related actions; relatedness
gaolmhaireacht
computer crime; computer-related crime
coir ríomhaireachta; coireacht atá bainteach le ríomhaireacht
efficient energy use; energy efficiency
éifeachtúlacht fuinnimh
legal body; legal entity
comhlacht dlítheanach; eintiteas dlítheanach
Protocol on the Statute of the Common Appeal Court
Prótacal ar Reacht na Comhchúirte Achomhairc
environmental sustainability
inbhuanaitheacht chomhshaoil
negotiated procedure after prior publication of a contract notice; negotiated procedure with prior call for competition; negotiated procedure with prior publication; negotiated procedure with publication of a contract notice
nós imeachta idirbheartaíochta ina bhfoilsítear iarratas ar thairiscintí roimh ré
negotiated procedure without prior call for competition; negotiated procedure without prior publication; negotiated procedure without prior publication of a call for competition; negotiated procedure without prior publication of a contract notice
nós imeachta idirbheartaíochta gan iarratas ar thairiscintí a fhoilsiú roimh ré
to be a party to legal proceedings; to sue and be sued
bheith ina pháirtí in imeachtaí dlí; bheith ina pháirtí in imeachtaí dlíthiúla
local body
comhlacht áitiúil
ability to read and write; literacy
bheith in ann léamh agus scríobh; litearthacht
apprenticeship
printíseacht
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Ambasadóir urghnách agus lánchumhachtach
Minister Plenipotentiary
aire lánchumhachtach
CIRR; commercial interest reference rate
ráta tagartha don ús tráchtálach
aeronautical information service; AIS
AIS; seirbhís faisnéise aerloingseoireachta
Common Transit Convention; Convention on a common transit procedure
an Coinbhinsiún maidir le nós imeachta comhchoiteann um earraí faoi bhealach
Convention on the simplification of formalities in trade in goods; SAD Convention
an Coinbhinsiún maidir le foirmiúlachtaí i leith trádáil earraí a shimpliú
organic agriculture; organic farming
feirmeoireacht orgánach
distiller's grain
triosc tirim driogaireachta
production control
rialú ar tháirgeacht
nectarine
neachtairín
circumvention
imchéimniú; teacht timpeall
Working Party of Veterinary Experts (Animal Husbandry)
Meitheal na Saineolaithe Tréidliachta (Feirmeoireacht Ainmhithe)
customs warehousing; customs warehousing arrangements; customs warehousing procedure
nós imeachta stórála custaim
financial accountability
cuntasacht airgeadais
Asbestos Convention, 1986; Convention concerning Safety in the Use of Asbestos
an Coinbhinsiún maidir le Sábháilteacht in Úsáid Aispeiste
Convention on the Law Applicable to Agency
an Coinbhinsiún ar an Dlí is Infheidhme maidir le Gníomhaireacht a Dhéanamh
bank acceptance
glacacht bainc
accounting convention; accounting practice
cleachtas cuntasaíochta
actinide; actinoid
achtainíd; achtanóideach
activator
gníomhachtóir
Governing Board of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Bord Rialúcháin an Fhorais Eorpaigh chun Dáláí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú
specialised agency
sainghníomhaireacht
Agreement relating to Application of the European Convention on International Commercial Arbitration
Comhaontú a bhaineann le Cur i bhFeidhm an Choinbhinsiúin Eorpaigh maidir le hEadráin Tráchtála Idirnáisiúnta
action for annulment; proceedings for annulment
caingean le haghaidh neamhniú; imeachtaí le haghaidh neamhniú
accusatory procedure; adversarial procedure; adversary procedure; audita altera parte procedure; procedure in contradictory matters
nós imeachta na sáraíochta
authorised dealer in foreign exchange
déileálaí údaraithe i malairt eachtrach
bank draft
dréacht bainc
branch banking
baincéireacht brainse
productivity bargaining
margáil faoi tháirgiúlacht
borrower
iasachtaí
business combination
comhcheangal gnó; comhcheangal idir gnólachtaí
Advisory Committee of the Euratom Supply Agency; Euratom Supply Agency Advisory Committee
Coiste Comhairleach Ghníomhaireacht Soláthair CEFA; Coiste Comhairleach Ghníomhaireacht Soláthair Euratom
associated company
cuideachta chomhlachaithe
close company
dlúthchuideachta
company limited by guarantee; guarantee company
cuideachta faoi theorainn ráthaíochta; cuideachta ráthaíochta
consignment
coinsíneacht; coinsíniú
1974 Helsinki Convention; Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area
an Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht Limistéar Mhuir Bhailt; Coinbhinsiún Heilsincí
cost efficiency
cost-éifeachtúlacht; éifeachtúlacht costais
anti-subsidy duty; countervailing duty; CVD
dleacht frithchúitimh
acceptance credit
creidmheas glacachta
demarcation
críochadóireacht
dissolution; winding-up
díscaoileadh cuideachtaí
management development
forbairt bainisteoireachta
sight draft
dréacht ar amharc
port dues
dleacht calafoirt
death duty; estate duty; inheritance tax
cáin oidhreachta
enacting terms
téarmaí achtúcháin
excise duty; excise tax
dleacht mháil
factor analysis
anailís fachtóirí; anailís tosca
Governing Body of the ILO; ILO Governing Body
Comhlacht Rialaithe EIS; Comhlacht Rialaithe na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair
grievance procedure
nós imeachta faoi chasaoid
hearing
éisteacht
animal husbandry; zootechnics
feirmeoireacht ainmhithe
International Bureau; International Bureau of Intellectual Property; International Bureau of the World Intellectual Property Organisation; International Bureau of WIPO; WIPO Secretariat
an Biúró Idirnáisiúnta EDMI; an Biúró Idirnáisiúnta um Maoin Intleachtúil; Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil
PROBA Working Party; Working Party on Commodities
an Mheitheal um Thráchtearraí
gearing effect; leverage effect; leveraging effect
éifeacht ghiarála
CL; co-responsibility levy
tobhach comhfhreagrachta
liability without fault; no-fault liability; objective liability; strict liability
diandliteanas; dliteanas oibiachtúil; dliteanas saor ó locht
marketability
indíoltacht
master of a fishing vessel
máistir soithigh iascaireachta
President in office; President of the Council; President-in-Office of the Council
Uachtarán-in-Oifig
experienced office worker
oibrí oifige a bhfuil taithí aige; oibrí oifige cleachta
outstanding external debt
fiachas eachtrach gan íoc
European patent with unitary effect; unitary patent
paitinn aonadach; paitinn Eorpach a bhfuil éifeacht aonadach léi
aptitude test
triail inniúlachta
orientation debate; policy debate
díospóireacht bheartais
procedure for presenting and auditing accounts
nós imeachta um thíolacadh agus um iniúchadh na gcuntas
primary legislation
reachtaíocht phríomha
stay; stay of proceedings; staying of proceedings
bac ar imeachtaí
to bring proceedings; to commence proceedings; to institute proceedings
imeachtaí a thionscnamh; imeachtaí a thionscnamh i gcoinne
production management
bainistíocht táirgeachta
shared competence
inniúlacht roinnte
comitology; comitology procedure; committee procedure
coisteolaíocht; nós imeachta coiste
independent review body
comhlacht athbhreithnithe neamhspleách
legal rule; rule of law
smacht reachta
Rules of Procedure of the ACP-CE Committee of Ambassadors; Rules of Procedure of the ACP-EU Committee of Ambassadors
Rialacha Nós Imeachta Choiste Ambasadóirí ACC-AE; Rialacha Nós Imeachta Choiste Ambasadóirí ACC-CE
spillover effect
éifeacht iarmhartach; toradh iarmhartach
SI; statutory instrument
Ionstraim Reachtúil; IR
consignment stock
stoc ar coinsíneacht
retreaded tyre
bonn atráchtaithe
legal uncertainty
éiginnteacht dhlíthiúil
Working Party of Veterinary Experts
Meitheal na Saineolaithe Tréidliachta
amicable agreement; MAP; mutual agreement procedure
comhaontú cairdiúil; nós imeachta um chomhaontú frithpháirteach
legislative resolution
rún reachtach
conciliation procedure
nós imeachta idir-réitigh
to lower (duty); to reduce
ísligh (dleacht); laghdaigh (dleacht)
procedural act
gníomh nós imeachta
ESA; Euratom Supply Agency
Gníomhaireacht Soláthair Euratom; GSE
annual tourist allowance
liúntas bliantúil turasóireachta
applicability
infheidhmeacht
Basel Committee; Basel Committee on Banking Supervision; BCBS; Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices; Cooke Committee
CBMB; Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht
micro-prudential measure; prudential measure; prudential requirement; prudential rule
beart stuamachta; ceanglas stuamachta; riail stuamachta
reduction coefficient; reduction factor
comhéifeacht an laghdaithe
employment agency; employment centre; employment service; placement service
gníomhaireacht fostaíochta
contract award procedure; procurement procedure; public procurement procedure; tender procedure; tendering procedure
nós imeachta tairisceana
energy efficiency
éifeachtúlacht fuinnimh
loan
iasacht
CFC; Common Fund for Commodities
an Comhchiste um Thráchtearraí
duties on
dleachtanna is inchurtha ar
procedures for applying...
nósanna imeachta chun ... a chur i bhfeidhm
abnormally low standard of living
caighdeán maireachtála thar a bheith íseal
dentistry
fiaclóireacht
to adopt (rules of procedure)
glac (rialacha nós imeachta)
after hearing the other parties
tar éis na páirtithe eile a éisteacht
poultry industry
tionscal éanlaith chlóis; tionscal éanlaitheachta
to evaluate (factor)
meas (fachtóir); meas (toisc)
to mitigate the effect
an éifeacht a mhaolú
precision scales
meá bheachtais
financial or banking establishment
bunaíocht airgeadais nó bhaincéireachta
basic duty
bundleacht
for the needs of the vessel
faoi choinne riachtanais an tsoithigh
principle of proportionality; proportionality; proportionality principle
prionsabal na comhréireachta
prudential control; prudential supervision
maoirseacht stuamachta; rialú stuamachta
commercial banking
baincéireacht tráchtála
commercial credit
creidmheas tráchtála
Working Party on Intellectual Property
an Mheitheal um Maoin Intleachtúil
fidelity insurance; fidelity risk; suretyship insurance
árachas dílseachta
acquired immune deficiency syndrome; acquired immunodeficiency syndrome; AIDS
SEIF; siondróm easpa imdhíonachta faighte
audit based on records
iniúchóireacht bunaithe ar thaifid
budgetary discipline
smacht buiséadach
principle of budget accuracy; principle of budgetary accuracy
prionsabal an bheachtais bhuiséadaigh; prionsabal bheachtas an bhuiséid
draft estimate
dréachtmheastachán
RPCJ; Rules of Procedure of the Court of Justice; Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Communities
Rialacha Nós Imeachta Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach; Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais
IIA; Interinstitutional Agreement; Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure; Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure; Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
Comhaontú Idirinstitiúideach; Comhaontú Idirinstitiúideach ar an smacht buiséadach agus ar fheabhsú an nóis imeachta bhuiséadaigh
business environment
timpeallacht an ghnó